สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

  รู้จักสำนัก

  วิชาศึกษาทั่วไปนับได้ว่าเป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาทุกคณะ เปรียบได้กับวิชาสามัญหรือวิชาบังคับที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

  วิชาศึกษาทั่วไปมุ่งพัฒนานักศึกษาทุกคนให้มีความรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
  วิชาศึกษาทั่วไปประกอบด้วยกลุ่มวิชาทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ในแต่ละกลุ่มวิชาจะมีรายวิชาต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทั้งด้านความรู้และทักษะต่างๆ เช่น ชีวิตและวัฒนธรรมไทย เศรษฐกิจพอเพียง การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน จิตวิทยา พลศึกษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน ฯลฯ
  วิชาภาษาที่สามคือวิชาภาษาที่นักศึกษาเรียนเพิ่มเติมจากภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเลือกเรียนจากภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเยอรมัน แต่ละภาษาล้วนมีความสำคัญในการศึกษาต่อ และการทำงานในอนาคตของนักศึกษา

  บุคลากร

  อาจารย์ วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ
  ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  อาจารย์ วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ
  ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร. สันทนีย์ ผาสุข
  อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร. ชนะวัฒน์ บุนนาค
  อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
  อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  อาจารย์ มนต์ธิณีร์ วิเศษศักดิ์
  อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  ดร. อรอุมา นาทสีทา
  อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  อาจารย์ ธเนศ แม้นอินทร์
  อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  อาจารย์ สัจจาวุฒิ รอดสำราญ
  อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  อาจารย์ กิตยาการ อิศรางกูร ณอยุธยา
  อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  อาจารย์ จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ
  อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  อาจารย์ อัญชพร มณีนพ
  อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  อาจารย์ พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช
  อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  อาจารย์ มณฐิพัศ นิลพันธุ์
  อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  อาจารย์ พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์
  อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
  ดร. ตฤษณา โสรัจจ์
  อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

  ติดต่อ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

  ที่อยู่:

  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น ๔ อาคาร ๖๐๕ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  โทรศัพท์:

  02-121-3700 ต่อ 6000

  โทรสาร:

  02-280-0552

  อีเมล:

  ge@cdti.ac.th