สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สำนักวิชาเกษตรนวัต

School of Innovative Agriculture

  รู้จักสำนัก

  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากับสำนักวิชาเกษตรนวัต

  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” เน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและปลูกฝังความเป็นจิตรลดาให้แก่ผู้เรียน การผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีการเกษตรมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเกษตร และสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อสานต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มโอกาสในการจ้างงานเปรียบเสมือนการสร้างธุรกิจเกษตรสายพันธุ์ใหม่สำหรับอนาคตด้านการเกษตรของประเทศไทย

  รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี

   

  สำนักวิชาเกษตรนวัตมุ่งมั่นผลิตนวัตกรเกษตร (smart farmer)

  1. มีสมรรถนะด้านการเกษตร
  2. มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรกล
  3. มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล
  4. มีทักษะในการสื่อสารและบริหารจัดการ

   

  วิสัยทัศน์

  จัดการศึกษาที่สร้างเกษตรกรยุคใหม่ ตามแนวพระราชดำริ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” เป็นต้นแบบของเกษตรกรที่รอบรู้เพื่อการสร้างสังคมที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี และต่ำกว่าระดับปริญญา
  2. พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรนวัตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  3. จัดทำวิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   

  ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร PDF

  บุคลากร

  สุรัตน์ จั่นแย้ม
  ที่ปรึกษา
  สุรัตน์ จั่นแย้ม
  ที่ปรึกษา

  ติดต่อ สำนักวิชาเกษตรนวัต

  ที่อยู่:

  ชั้น 4 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ 905 หมู่ 4 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210

  โทรศัพท์:

  0-2280-0551

  โทรสาร:

  0-2280-0552

  อีเมล:

  saraban@cdti.ac.th