สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Faculty of Industrial Technology

รู้จักคณะ

เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เป็นคนดี มีฝีมือ มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
โดยจัดการศึกษาตามแนวทาง “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” ให้มีสมรรถนะในการทำงานเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม 4.0
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นนโยบายสำคัญในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ จากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและเทคโนโลยีอย่างง่าย
ไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่ซับซ้อน ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค
ในการพัฒนาบุคลากรและแรงงานระดับสูง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพในภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

B.Tech. (Industrial Technology)

  • ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Industrial Technology)
  • ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Industrial Technology)

สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า

B.Tech. (Electrical Engineering Technology)

  • ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Electrical Engineering Technology)
  • ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า)
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Electrical Engineering Technology)

บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โกศิน สวนานนท์
ผู้เชี่ยวชาญ
รองศาสตราจารย์
ดร. ปรีชา กอเจริญ
อาจารย์ประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เพชร นันทิวิชิตชัย
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ปฏิญญา ศักดิ์หวาน
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย
อาจารย์ประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. กนกวรรณ เรืองศิริ
อาจารย์ประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศุภร แท่นแก้ว
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ สายัณห์ ฉายวาส
อาจารย์ประจำคณะ
ดร. อุดมศักดิ์ แก้วมรกต
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ลภัส พูลเพิ่ม
อาจารย์ประจำคณะ
คุณ นันทิยา เย็นเป็นสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณ เกรียงไกร สังเกตกิจ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
คุณ มาลีรัตน์ ศรีเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่อยู่:

อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์:

02-280-0551 ต่อ 3245

โทรสาร:

02-280-0552

อีเมล:

ind.tech@cdti.ac.th