สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
หลักสูตร / สาขา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.)

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

เน้นการศึกษาและปฎิบัติงานพื้นฐานอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักการและกระบวนการแสดงความรู้ หลักการและกระบวนการของการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยเริ่มจากการเรียนงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนเพื่อต่อยอดแขนงต่างๆของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ งานเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบงาน โปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก โปรแกรมจัดการงานคอมพิวเตอร์ แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ยังศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบวางแผนการจัดการ ปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่าย ระบบและโปรแกรมในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา ระบบในอุปกรณ์สมองกลฝังตัว การพัฒนาเกมและแอนิเมชัน

จุดเด่นของสาขา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กันไปกับภาคปฏิบัติ ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านระบบเครือข่าย (Network) และงานระบบ (System) ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดหลักสูตรการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะสู่การปฏิบัติจริง โดยมีอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถหลากหลาย ผ่านโครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมผสานความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการศึกษาเพื่อประโยชน์ขององค์กร โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการใช้งานทางธุรกิจ เช่น Business Intelligence (BI) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ใช้ในการวางแผนการจัดการธุรกิจขององค์กร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • ผู้เข้าเรียนต้องมีพื้นความรู้ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ เทียบเท่า
  • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์

โครงสร้างหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร

สาขานี้เรียนอะไร

ช่วงแรกจะเป็นการเรียนที่คลอบคลุมในทุกแขนงของคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มจากวิชาพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระบบปฏิบัติการและการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คอมพิวเตอร์กราฟิกและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

เมื่อเรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นจะเรียนวิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น ได้แก่ เครือข่ายและระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมด้านไมโครซอฟออฟฟิศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การพัฒนาเว็บด้วยภาษา HTML การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

นอกจากนี้ยังมีเรียนวิชาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมทักษะทางด้านช่าง ได้แก่ ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น ดิจิตอลเบื้องต้น งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว วงจรพัลส์และดิจิตอล การผลิตสื่อดิจิตอลและระบบอินเตอร์เฟส

จบแล้วมีงานทำ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เมื่อเรียนจบสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถไปทำงานได้ ดังนี้

  • นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศ
  • นักออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer)
  • ผู้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
  • ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ (IT / Network Support)
  • โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
  • นักข่าวหรือบรรณาธิการนิตยสารสายไอที
  • ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์