สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อาจารย์ มณฐิพัศ นิลพันธุ์

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

บทความวิจัย | Research Papers

  1. จิตต์ศมะ คุรุศักดาพงศ์, ดร.จิตราภรณ์ บุญกิตติเจริญ, ดร. พีรสัณห์ บุณยคุปต์, ดร. สิริพร เอี่ยมวิลัย และสุรัตนา นิลพันธุ์. การใช้ทักษะดิจิทัลของผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ RTBEC 2019. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. หน้า 829-841
  2. ณัฐพงศ์ วีระทวีพร, วิภาพรรณ ปณิธานธรรม, ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร, พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์, สุรัตนา นิลพันธุ์ และสุชญา ศรีศรานนท์. การพัฒนารูปแบบคำกล่าวอ้างทางโภชนาการ เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลโภชนาการในอาหารแปรรูปในกลุ่มผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร. ICMIST 2017: 4th International Conference on Management Science, Innovation and Technology 2017. Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University. หน้า 513-522

 

งานวิจัย | Research Projects
ความฉลาดรู้ดิจิทัล: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

อื่น ๆ | Other

วิทยากร

  • เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น” ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ณ บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด
  • เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดการช่องทางการตลาดผ่านธุรกิจออนไลน์” วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 3 KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 

วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/หนังสือรับรอง

  • Microsoft Word Associate Certification รับรองโดย Microsoft (Jan 10, 2023)
  • Microsoft Excel Associate Certification รับรองโดย Microsoft (Jan 11, 2023)
  • IC3 Digital Literacy Certification (GS6) Level 1 รับรองโดย มาตรฐานกลาง ประกอบด้วย (1) The International Society for Technology in Education (ISTE), (2) CompTIA, (3) SkillsUSA, (4) National Coalition of Certification Center (NC3), (5) American Council on Education’s College Credit Recommendation Service (ACE credit) และ (6) Global Digital Literacy Council International (GDLC) (Jan 16, 2023)
  • การประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 รับรองโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) (TPQI) (กุมภาพันธ์ 2566)
  • การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 รับรองโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) (TPQI) (25 กุมภาพันธ์ 2566)