สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
หลักสูตร / สาขา

สาขาวิชาการตลาด (ปวส.)

สาขางานการตลาด
Marketing

มุ่งเน้นการเรียนรู้แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ ทั้งด้านการวางแผนการตลาด การขายออนไลน์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีคุณภาพ การสื่อสารทางด้านภาษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโล ยีและก้าวทันโลก และเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างผู้ประกอบการมืออาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

จุดเด่นของสาขา

ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิขององค์กรที่มีชื่อเสียง ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทำให้ได้เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ได้รับการฝึกทักษะทางวิชาชีพจากสถานประกอบการชั้นนำ สร้างให้ผู้เรียนเป็นนักการตลาดยุคใหม่ ที่มีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอย่างได้แม่นยำ พร้อมก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจที่ยั่งยืน โดยสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะทางสังคม และการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถประสบความสำเร็จในสายอาชีพของตน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • ระดับ ปวช. รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • ระดับ ปวส. รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3

โครงสร้างหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร

สาขานี้เรียนอะไร

ศึกษาความรู้ที่สัมพันธ์กับวิชาชีพทางการตลาด อาทิ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพ และบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ ธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการ การบัญชี การจัดซื้อ การขาย ฯลฯ

ศึกษาความรู้ที่เจาะลึกในวิชาชีพการตลาด อาทิ การขายออนไลน์ การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมผู้บริโภค การบริการธุรกิจขนาดย่อม การสื่อสารการตลาด กลยุทธ์การตลาด การวิจัยการตลาด การสร้างตราสินค้า ฯลฯ

จบแล้วมีงานทำ

เมื่อจบการศึกษาสามารถทำงานในสถานประกอบการ หรือองค์การของรัฐในหลายด้าน เช่น นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด นักสื่อสารทางการตลาด

นักวิจัยตลาด / นักวิเคราะห์การตลาด นักการตลาดดิจิตอล นักการตลาดระหว่างประเทศ นักจัดกิจกรรมทางการตลาด นักโฆษณา / นักประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการตลาด