สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.)

รู้จักโรงเรียน

สาขาวิชางานการตลาด Marketing

สาขางานการตลาด เรียนรู้แนวความคิดการบริหารธุรกิจ และการตลาดสมัยใหม่ ทั้งด้านการขาย การโฆษณา การเงิน การบัญชี การวางแผนการตลาด การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ หรือประกอบกิจการส่วนตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

การเรียนรู้งานวิชาชีพในสถานประกอบการ

ได้รับประสบการณ์จริง ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ หรือสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง เรียนรู้การทำงาน 320 ชม. (เรียนรู้ในสถานประกอบการภาคฤดูร้อน)

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานตำแหน่งพนักงานการขาย นักการตลาด พนักงานการบริการลูกค้าสัมพันธ์ นักวิจัยการตลาด นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดซื้อ นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐาน หรือประกอบกิจการส่วนตัวของตนเองได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการตลาด

Marketing

สาขางานการตลาด Marketing

มุ่งเน้นการเรียนรู้แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ ทั้งด้านการวางแผนการตลาด การขายออนไลน์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีคุณภาพ การสื่อสารทางด้านภาษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและก้าวทันโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างผู้ประกอบการมืออาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

บุคลากร

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สุรัตน์ จั่นแย้ม
ที่ปรึกษา
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ จีระ สังเกตกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ติดต่อ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.)

ที่อยู่:

อาคาร 611/612 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์:

02-280-0551

โทรสาร:

02-282-1396

อีเมล:

saraban@cdti.ac.th