ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.)

รู้จักโรงเรียน

สาขาวิชางานการตลาด Marketing

สาขางานการตลาด เรียนรู้แนวความคิดการบริหารธุรกิจ และการตลาดสมัยใหม่ ทั้งด้านการขาย การโฆษณา การเงิน การบัญชี การวางแผนการตลาด การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ หรือประกอบกิจการส่วนตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

การเรียนรู้งานวิชาชีพในสถานประกอบการ

ได้รับประสบการณ์จริง ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ หรือสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง เรียนรู้การทำงาน 320 ชม. (เรียนรู้ในสถานประกอบการภาคฤดูร้อน)

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานตำแหน่งพนักงานการขาย นักการตลาด พนักงานการบริการลูกค้าสัมพันธ์ นักวิจัยการตลาด นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดซื้อ นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐาน หรือประกอบกิจการส่วนตัวของตนเองได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการตลาด

Marketing

สาขางานการตลาด Marketing

มุ่งเน้นการเรียนรู้แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ ทั้งด้านการวางแผนการตลาด การขายออนไลน์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีคุณภาพ การสื่อสารทางด้านภาษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและก้าวทันโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างผู้ประกอบการมืออาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

บุคลากร

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สุรัตน์ จั่นแย้ม
ที่ปรึกษา
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ จีระ สังเกตกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร