สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“ใต้ร่มพระบารมี.. จากวันนั้นถึงวันนี้... ๖๐ ปี จิตรลดา“

ปรัชญา

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ สู้งานหนัก

วิสัยทัศน์

สถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” สร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

พันธกิจ

สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีแบบ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน”

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิชาชีพ

บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย

อำนาจหน้าที่และภารกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2561

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มุ่งเน้นให้การศึกษาด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีบนฐานของวิทยาศาสตร์และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความชำนาญในการปฏิบัติ ทำการสอน วิจัย ริเริ่ม ถ่ายทอด ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษามีโอกาสศึกษาด้านวิชาชีพเฉพาะทางจนถึงระดับอุดมศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนและนักศึกษาเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา และมีวินัย
(อ้างอิงตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2561)

logo cdti สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ตราประจำสถาบัน

สัญลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

“พระมหามงกุฎประจำรัชกาลที่ ๙” ตราสัญลักษณ์โรงเรียนจิตรลดา

นอกจากชื่อของโรงเรียนแล้ว การจดทะเบียนเป็นโรงเรียนจิตรลดาในครั้งนั้น ก็จะต้องมีตรา สัญลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่ง “ครูทัศนีย์” ท่านเล่าว่า “ ตราของโรงเรียนที่ใช้ เป็นตรามงกุฎที่มีเลข ๙ นั้น หมายถึงพระมหามงกุฎของรัชกาลที่ ๙ เป็นสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่ติดตัว นักเรียน ส่วนสัญลักษณ์ตัวอักษร โรงเรียนจิตรลดา ที่อยู่ใต้มงกุฎนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ครูประพาส ปานพิพัฒน์ ครูสอนศิลปะของโรงเรียนในขณะนั้นเป็นผู้ออกแบบถวาย และพระองค์ท่านทรงเลือกตัวอักษรที่มีส่วนโค้งขึ้น รับสั่งว่าหมายความถึง โรงเรียนจิตรลดาจะไปสู่ ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาในโรงเรียนนี้ เราจะต้องพยายามรักษาคุณงามความดีของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในทุกด้าน”

สัญลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สี เหลือง – ฟ้า หมายถึง สีวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือวันจันทร์ และสีวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คือวันศุกร์ ทั้งสองพระองค์ คือ ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนจิตรลดา

color sky สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
color yellow สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สีประจำสถาบัน

สีประจำคณะสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา / โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

ต้นไม้ประจำสถาบัน

ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน เป็นต้นไม้พื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ปากีสถาน อินเดีย พม่า และศรีลังกา โดยนิยมปลูกกันมากในเขตร้อน สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่โล่งแจ้ง และเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมาหลายสิบปี โดยมีการเสนอให้ดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำชาติไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปแน่ชัด จนกระทั่งมีการลงนามให้เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544

เนื่องจาก ต้นราชพฤกษ์ ออกดอกสีเหลืองชูช่อ ดูสง่างาม อีกทั้งยังมีสีตรงกับ สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงถูกตั้งชื่อว่าเป็น “ต้นไม้ของรัชกาลที่ 9” และมีการลงนามให้ต้นราชพฤกษ์ เป็นหนึ่งใน 3 สัญลักษณ์ประจำชาติไทย โดยมี

  • ช้าง เป็นสัตว์ประจำชาติไทย
  • ศาลาไทย เป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติไทย
  • ดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย

    เหตุผลที่เลือกเป็นดอกไม้ประจำชาติไทย
  • เนื่องจากเป็นต้นไม้พื้นเมืองที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทย
  • มีประวัติเกี่ยวข้องกับประเพณีสำคัญ ๆ ในไทยและเป็นต้นไม้มงคลที่นิยมปลูก 
  • ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นยารักษาโรค อีกทั้งยังใช้ลำต้นเป็นเสาเรือนได้ เป็นต้น 
  • มีสีเหลืองอร่าม พุ่มงามเต็มต้น เปรียบเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนา 
  • มีอายุยืนนาน และทนทาน