สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
หลักสูตร / สาขา

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)

สาขางานอาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition

เรียนรู้และฝึกทักษะการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ และการสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐาน GMP โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านอาหาร การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น วางแผนดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในการจัดงานเลี้ยงประเภทต่างๆแบบครบวงจรในเชิงธุรกิจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

จุดเด่นของสาขา

มุ่งเน้นการปฏิบัติให้เกิดทักษะ มีห้องปฏิบัติการที่พร้อมและทันสมัย ได้รับการสนับสนุนวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอดความรู้ด้านอาหาร และมีสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือทางการศึกษา พร้อมสนับสนุนรับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์กับเครื่องมือที่ทันสมัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • ระดับ ปวช. รับนักเรียนที่เรียนจบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

โครงสร้างหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร

สาขานี้เรียนอะไร

 • การประกอบอาหารเบื้องต้น
 • โภชนาการอาหาร
 • การประกอบอาหารไทย
 • การประกอบอาหารนานาชาติ
 • การประกอบเบเกอรี่และขนมอบ
 • การถนอมอาหาร
 • การแปรรูปอาหาร
 • งานใบตองและการแกะสลักเพื่องานอาหาร
 • การนำเสนอเพื่องานอาหาร
 • การเป็นผู้ประกอบการ

จบแล้วมีงานทำ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรของรัฐในหลายด้าน เช่น

 • เชฟอาหารไทย / เชฟนานาชาติ
 • นักออกแบบอาหาร
 • เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร
 • นักโภชนาการในโรงพยาบาล หรือสถานเสริมความงาม
 • สามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไปได้