สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
หลักสูตร / สาขา

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Technology Program in Industrial Technology

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Industrial Technology)
ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Industrial Technology)

จุดเด่นของสาขา

หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ “งานคู่เรียน” ที่มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะที่มี ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการผลิตและบริการรูปแบบ “START UP ” เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์คนทำงาน

 • เรียนควบคู่กับการทำงาน “งานคู่เรียน” (งานประจำ) (Work Integrated Learning)
 • เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์
 • เสริมความรู้ระหว่างทำงาน
 • วิเคราะห์ออกแบบโครงงานควบคู่การทำงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชายานยนต์ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
 • ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำด้านอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา?
สอบสัมภาษณ์ พร้อมทดสอบทักษะความถนัดทางด้านช่าง

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 31,500 บาท* (เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)
*ทั้งนี้อาจมีการแปลงได้ในภายหลัง

 

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาตามโครงการเรียนดีตลอดการศึกษา 2 ปี และทุนอื่นๆ อีกหลายประเภทด้วยกัน อาทิ

 • ทุนสนับสนุนการเรียน ค่าเทอม และค่าใช้จ่ายรายเดือน
 • ทุนสำหรับนักกีฬา
 • ทุนสำหรับนักศึกษาที่สร้างคุณงามความดี
 • ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

โครงสร้างหลักสูตร

 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 24 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 27 หน่วยกิต

สาขานี้เรียนอะไร

2 ปีในบ้าน CDTI

 • ปีที่ 1 เรียนรู้พื้นฐานนวัตกรรม เทคโนโลยี : ความสามารถพื้นฐาน วางแผนและควบคุมคุณภาพ การคิดและวิเคราะห์ ออกแบบโครงงานขั้นต้น
 • ปีที่ 2 วิเคราะห์ออกแบบประยุกต์เทคโนโลยี : สามารถสื่อสาร สอนงาน การบริหารจัดการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการได้


วิชาเฉพาะด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม

 • ความปลอดภัยและสุขวิถี
 • การควบคุมคุณภาพ
 • เทคโนโลยีการซ่อมบำรุง
 • ระบบขนถ่ายวัสดุ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม


วิชาชีพด้านบริหารจัดการ

 • การวางแผนและบริหารโครงการ
 • นวัตกรรมและการออกแบบ
 • สัมมนาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • การสอนงาน
 • การเป็นผู้ประกอบการ

จบแล้วมีงานทำ

 • ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ
 • ผู้ดูแลระบบการผลิตในโรงงาน
 • ผู้จัดการควบคุมคุณภาพในโรงงาน
 • ผู้จัดการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ผู้จัดการโครงการ
 • นักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
 • นักเขียนแบบและงานออกแบบวิศวกรรม
 • นักพัฒนาระบบอัตโนมัติ
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • เจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานประกอบการ
 • ครู/อาจารย์