สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
หลักสูตร / สาขา

สาขาวิชาไฟฟ้า (ปวส.)

สาขางานไฟฟ้ากำลัง
Power Electrics

การใช้ชีวิตในปัจจุบันอุปกรณ์ไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ตั้งแต่ตื่นจนถึงเข้านอนจะต้องมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งสิ้น เช่น เครื่องปรับอากาศ ปั๊มน้ำ พัดลม กาต้มน้ำ หม้อหุงเข้า นอกจากนั้นการขับเคลื่อนงานในด้านต่างๆ ล้วนแล้วต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น ดังนั้นสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังจึงเป็นสาขาที่มีความสำคัญ และมีความต้องการในทุกภาคส่วนของโลกอาชีพในปัจจุบัน

จุดเด่นของสาขา

เป็นสาขาที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้า การบำรุงรักษา การควบคุม และ พัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ในสาขาได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการด้านไฟฟ้ากำลังชั้นนำของประเทศ นักศึกษาจึงได้ศึกษาเรียนรู้กับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย มีมาตรฐาน และได้เข้าฝึกทักษะวิชาชีพจากสถานประกอบการที่มีคุณภาพ มีการทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าระดับ 1 และได้รับใบประกาศจาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถสร้างโอกาสในการมีอาชีพกับหน่วยงานที่มีมาตรฐาน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ระดับ ปวช.
รับนักเรียนที่เรียนจบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

ระดับ ปวส.
รับนักเรียนที่เรียนจบ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าจะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ( 19 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ( 21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ( 4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ( 4 หน่วยกิต)

สาขานี้เรียนอะไร

 • เรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน วิชาพื้นฐานช่าง
 • การคำนวนวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์ไฟฟ้า การเขียนแบบวงจรไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
 • การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารและภายนอกอาคาร
 • ระบบเครื่องเย็น เครื่องปรับอากาศ การควบคุมมอเตอร์ ระบบกลไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรล ระบบนิวเมตริกและไฮดรอลิกส์
 • การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ

จบแล้วมีงานทำ

เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรของรัฐในหลายด้าน เช่น

 • รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ
 • โรงผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งของรัฐและเอกชน
 • ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตกับผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน ทำงานเกี่ยวกับการดูแลซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักรอัตโนมัติ และการวัดค่าด้วยเครื่องมือวัดไฟฟ้า
 • ระบบเครื่องเย็น เครื่องปรับอากาศ การควบคุมมอเตอร์ ระบบกลไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรล ระบบนิวเมตริกและไฮดรอลิกส์
 • งานด้านวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของโลกในอนาคต
 • สามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไปได้