สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สำนักงานสถาบัน

  รู้จักสำนัก

  สำนักงานสถาบันเป็นส่วนงานในสังกัดและภายใต้การกำกับของอธิการบดี ให้สำนักงานสถาบันทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของสถาบันในส่วนที่มิใช่การจัดการศึกษาและช่วยอธิการบดีปฏิบัติงานทั่วไปของสถาบันรวมถึงกิจการอื่นใดตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน

  การจัดองค์กร
  สำนักงานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดการบริหาร ดังนี้

  1. ฝ่ายบริหาร
  เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดีมีรองอธิการบดี ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค เป็นผู้กำกับดูแลรับผิดชอบในการดำเนินงาน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของอธิการบดี มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการสนับสนุนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันในงานด้าน งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร งานยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย

  • งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ดำเนินการและสนับสนุนเกี่ยวกับการประชุมและประสานงานของสถาบัน งานสารบรรณ พิธีการและกิจการพิเศษ งานเลขานุการผู้บริหาร สนับสนุนงานบริหารทั่วไปของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน วางแผนการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันดำเนินการ และสนับสนุนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสถาบันตลอดจนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  • งานยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ดำเนินการเพื่อบริหารยุทธศาสตร์ของสถาบัน ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสถาบัน การจัดทำแผนและงบประมาณประจำปี การติดตาม การดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำสารสนเทศและรายงานประจำปี และการสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับแผนและงบประมาณของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  • งานการเงินและบัญชี ดำเนินการด้านการบริหารการเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของสถาบันตามหลักการบัญชีทั่วไป การวิเคราะห์ต้นทุน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  • งานพัสดุ ดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การทะเบียนและการบริหารพัสดุ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารภายในสถาบัน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ส่วนงาน หน่วยงาน บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  • งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ดำเนินการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาลและยานพาหนะของสถาบัน ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน งานวิชาการและการบริหารงานของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  • งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ ดำเนินการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร การดำเนินการและสนับสนุนเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ วินัยและนิติการ จัดทำข้อมูลทะเบียนและประวัติบุคลากร จัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบุคคลของสถาบัน ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง โครงสร้างตำแหน่ง การจัดกลุ่มงานและสมรรถนะของงาน ประเมินค่างาน วิเคราะห์ระบบอัตราค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือนและการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร ตลอดจนการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย

   

  2. ฝ่ายวิชาการวิชาชีพ
  เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดีมีรองอธิการบดี ดร.สันทนีย์ ผาสุข เป็นผู้กำกับดูแลรับผิดชอบในการดำเนินงาน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของอธิการบดี มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการวิชาชีพของสถาบัน และการสนับสนุนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การกำกับดูแลมาตรฐานหลักสูตร การประกันคุณภาพทางวิชาการ การวิจัย งานบริการทางวิชาการ งานวิรัชกิจ งานทะเบียนและวัดผล งานวิทยทรัพยากร งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน งานกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย

  • งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการประสานงานเชิงนโยบายตามภารกิจหลัก ด้านวิชาการของสถาบันร่วมวางกรอบและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาการประกันคุณภาพ พัฒนาวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา สนับสนุนกิจการและการดำเนินการทางวิชาการวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษา กำหนดมาตรฐานเพื่อการรับเข้าศึกษา รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  • งานวิจัยและวิรัชกิจ ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การบริหารทุนวิจัย การประเมินผลและเผยแพร่ผลงานวิจัย สนับสนุนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันด้านการวิจัย ดำเนินการและสนับสนุนงานด้านวิรัชกิจ รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  • งานทะเบียนและวัดผล ดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียนและนักศึกษา จัดทำประวัติ การลงทะเบียนแรกเข้า การตรวจสอบวุฒิการศึกษา จัดทำระเบียนประวัติ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของนักเรียนและนักศึกษา การสำเร็จการศึกษา การจัดทำปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบรับรอง ดำเนินการและประสานกับส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันในการจัดทำทะเบียนหลักสูตร ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียน การเพิ่ม/ถอนรายวิชา การประมวลผลการศึกษาเพื่อออกรายงานผลการศึกษา รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  • งานวิทยทรัพยากร ดำเนินการการจัดหา คัดเลือก จัดหมวดหมู่วิทยทรัพยากรเพื่อเอื้อ ต่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา สนับสนุนบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาในการค้นคว้าข้อมูลและสารสนเทศ บริการห้องสมุด จัดบริการห้องศึกษาค้นคว้าและมัลติมีเดียแก่นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  • งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องมือทางเทคโนโลยี สนับสนุนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันในการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  • ศูนย์บริการวิชาการ สนับสนุนการให้บริการวิชาการของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ให้บริการวิชาการแก่สังคม เสริมสร้างรายได้และเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบัน ทั้งนี้ อธิการบดีอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะนโยบายและแผนการดำเนินงานของศูนย์บริการวิขาการก็ได้
  • ศูนย์นวัตกิจ ดำเนินการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อให้ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรมของสถาบัน ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้มีการนำงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและวัตกรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือประโยชน์ในเชิงสังคม พร้อมทั้งจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้แก่สถาบัน ผู้สร้างผลงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรนวัต บริหารจัดการดูแลอาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้างและพื้นที่ปลูกป่าและไม้ผล รวมทั้งจัดการผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดภายในศูนย์ สนับสนุนและส่งเสริมโครงการบริการวิชาการด้านการเกษตรให้กับบุคคลภายนอก สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรม ด้านการเกษตร สนับสนุน สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและองค์กรต่าง ๆ ของภาคราชการและภาคประชาชน ทั้งนี้อธิการบดีอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะนโยบายและให้คำปรึกษา แนะนำแก่งานศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตก็ได้

   

  3. ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา
  เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดีมีรองอธิการบดี ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของอธิการบดี มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักเรียนและนักศึกษา การบูรณาการกิจกรรม วิชาการและวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา การจัดสรรและบริหารทุนการศึกษา การให้บริการและสวัสดิการที่จำเป็นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนเอื้ออำนวยเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนนักศึกษาแก่ส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย

  • งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการจัดการบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนนักศึกษาให้มีความพร้อมในการศึกษา ได้แก่ ทุนการศึกษา การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สวัสดิการสงเคราะห์ โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานพิเศษและให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การประกันอุบัติเหตุ โครงการด้านหลักประกันสุขภาพให้กับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวการศึกษา การสนับสนุนด้านการจัดหาที่พักอาศัย รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  • งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ควบคุมและสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จิตอาสา สุขภาวะและทักษะในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมวินัยนักเรียนและนักศึกษา เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกและติดตามประเมินผลนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
  • งานกิจการหอพักนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าพักในหอพักนักเรียนนักศึกษา บริหารการจัดเก็บและการคืนค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ ของหอพัก โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด จัดการกิจการหอพักของสถาบันให้ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย จัดให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการพักอาศัยและให้เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน เพื่อการพัฒนาตนเองของนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนจัดกิจกรรมให้สอดรับกับงานในฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการภายในหอพักให้เกิดความคล่องตัวและเป็นหอพักที่บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

  บุคลากร

  ติดต่อ สำนักงานสถาบัน

  ที่อยู่:

  สำนักงานสถาบัน ชั้น 4 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  โทรศัพท์:

  02-280-0551

  โทรสาร:

  02-280-0552

  อีเมล:

  saraban@cdti.ac.th