สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ตอบ – สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดสอนระดับ ระดับ ปวช. ปวส. และระดับ ปริญญาตรี

ตอบ – สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นสถานศึกษาในกำกับของรัฐ คือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการบริหารการจัดการอิสระแยกออกจากระบบราชการ แต่ยังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา

ตอบ – ระดับ ปริญญาตรี ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มี 3 คณะ คือ

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

– สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า
– สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

2. คณะบริหารธุรกิจ

– สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
– สาขาการเป็นผู้ประกอบการ

3. คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– สาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี

ตอบ – ระดับ ปวช. มีจำนวน 5 ประเภทวิชา 9 สาขา คือ

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
– สาขาการตลาด

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
– สาขาช่างยนต์
– สาขาช่างกลโรงงาน
– สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
– สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว

3. ประเภทวิชาคหกรรม

– สาขาอาหารและโภชนาการ

4. ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี

– สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย


ตอบ – ระดับ ปวช. มีจำนวน 6 ประเภทวิชา 12 สาขา (โดยเปิดรับเฉพาะนักเรียน ปวช. จากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพเท่านั้น)

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
– สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
– สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
– สาขาวิชาไฟฟ้า
– สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
– สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาการตลาด

3. ประเภทวิชาคหกรรม
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
– สาขาวิชาเชฟอาหารไทย

4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย

6. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
– สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต


ตอบ – สำหรับค่าเทอมหรือค่าหน่วยกิต ของสถาบันฯ
ค่าเทอมระดับ ปริญญาตรี https://bit.ly/3p8qxOb
ค่าเทอมระดับ ปวช. ปวส. https://bit.ly/394zEq3


ตอบ – นักเรียน หรือนักศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สามารถยื่นขอทุนการศึกษา หรือกู้ กยศ.ได้ที่งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 604 หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่อยู่ งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 0-2280-0551 ต่อ 3305 / LINE ID : @636rdwiv


ตอบ – สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีหอพักสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด โดยหอพักอยู่ที่ ถนน ประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 28 หรือ ซอยกรุงเทพ นนทบุรี 13 ใกล้สถานพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ และมีอนุสาสก (พี่เลี้ยง) คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายอติวันทร์ ดุริยานนท์ (หัวหน้างานกิจการหอพักนักเรียนนักศึกษา) โทร: 0-2280-0551 ต่อ 3305 หรือ 09-1004-0118
นางสาวจุฑานุช พรหมบุญ (ผู้จัดการหอพัก) โทร: 09-5158-1729