การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

การพัฒนาบุคลากร

 

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ