สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
thanet manin

อาจารย์ ธเนศ แม้นอินทร์

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัย | Research Projects

  • งานวิจัยเรื่อง การปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา