สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วิรัชกิจ

เกี่ยวกับ

งานวิรัชกิจเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและการเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างประเทศ โดยแนวทางความร่วมมือมีทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุมวิชาการ การเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงนามบันทึกความเข้าใจ/ความร่วมมือ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ กับหน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการดำเนินการ ณ ที่ตั้งหรือแบบเสมือนจริง


ความร่วมมือต่างประเทศ

แยกตามกิจกรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันได้ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือจากหน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศ ตลอดจนเดินทางไปเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรในต่างประเทศ

 • การต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และคณะราชเลขาธิการแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันและร่วมเจรจาความร่วมมือในการอบรมทักษะวิชาชีพให้กับเยาวชนภูฏาน ภายใต้โครงการ De-suung Skilling Project (A Royal Initiative in Bhutan) โดยคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฏานได้ขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันจัดหาครูอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหาร ธุรกิจอาหาร นวัตกรรมการเกษตร ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ เมคคาทรอนิกส์ และการก่อสร้างอาคาร ไปจัดการอบรมให้นักเรียนและครูที่ราชอาณาจักรภูฏาน (28 มีนาคม 2565)
 • การต้อนรับภริยานายกรัฐมนตรีและภริยานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน ระหว่างการเยี่ยมชมได้รับชมการบรรเลงดนตรีไทยประกอบการแสดงงานประณีตศิลป์จากนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โดยมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมจะเข้น็อคดาวน์ตัวแรก และปี่ชวาเปลือกมังคุดเลาแรกของประเทศไทย ที่นักศึกษาเป็นคนสร้างขึ้นให้ชมด้วย (1 มิถุนายน 2565)
 • การเยี่ยมชมสถาบัน HTMi Hotel and Tourism Management Institute Switzerland, Sörenberg และ สถาบัน Ecole d’agriculture du Valais, Châteauneuf ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากับสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (11-16 กันยายน 2565)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันได้ร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์

 •  การเข้าร่วมกิจกรรม Global Community Day 2021: Tale of 3 Cities กับสถาบัน Temasek Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในรูปแบบ virtual talk & virtual exhibition ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าและนำเสนอวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋วในประเทศของตน (ประเทศไทย สิงคโปร์ และจีน) โดยสถาบันนำเสนอในหัวข้อ วัฒนธรรมอาหาร เรื่อง Teochew Food, Culinary Cuisines, and Food Culture และได้รับเกียรติจากนางสาวจิตรา ก่อนันทเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋วในประเทศไทย เป็นที่ปรึกษา (12-24 พฤศจิกายน 2564)
 • การเข้าร่วมกิจกรรม Singapore From Your Home: Cultural Exchange Party กับสถาบัน Singapore Polytechnic (SP) สาธารณรัฐสิงคโปร์ แบบออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะเพื่อนใหม่จากสาธารณัฐสิงคโปร์และกลุ่มประเทศอาเซียน เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน และเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้น และกิจกรรม role play เกี่ยวกับวัฒนธรรมของสาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศไทย (27 มิถุนายน 2565)
 • การเข้าร่วมกิจกรรม World Youth Skills Day (Asia-Pacific) 2022 กับสถาบัน Temasek Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงทัศนคติเกี่ยวกับทักษะจำเป็นในการทำงานในโลกยุคอนาคต และเป็นศูนย์กลางให้สถาบันการศึกษาระดับสูงสามารถเข้าใจทัศนคติของเยาวชนได้ดียิ่งขึ้น โดยสถาบันเข้าร่วมใน ๓ กิจกรรม ดังนี้ (7 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565)
       1. )  นายฐิติภัทร์ ปรีดีดิลก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายใน parallel session ของการประชุม World Youth Skill Day 2022 ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หัวข้อ Secret to Achieving Success Today and Tomorrow – Power Skills! โดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ถึงประสบการณ์การฝึกงาน ทักษะด้านอารมณ์และทักษะด้านการทำงานที่ได้รับการพัฒนา และโอกาสในการนำการเรียนรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
       2. )  การสอนทำอาหารไทยออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 5 กรกฎาคม และ 9 สิงหาคม 2565 โดยครูพงศ์ภัค เชิงชาญกิจ และครูครินา สุวแพทย์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
 • การจัดโครงการอบรมทักษะวิชาชีพให้กับเยาวชนภูฏานภายใต้โครงการ De-Suung Skilling Project (DSP – A Royal Initiative in Bhutan) ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการแก่เครือข่ายต่างประเทศของสถาบัน และพัฒนาครูอาจารย์ของสถาบันไปพร้อมกัน โดยได้ทำการอบรมด้านธุรกิจอาหาร (2 โมดูล) และด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ขนาดเล็กและจักรยานยนต์ (2 โมดูล) ที่ ราชอาณาจักรภูฏาน (1-30 กรกฎาคม 2565 และ 21 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2565)
  การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศ :
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศ จำนวน 5 ครั้ง
 • การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนศูนย์กลางอาชีวศึกษาเขตเฟิงไถแห่งปักกิ่ง และ บริษัท Tang Chinese Education and Technology Ltd. และพิธีเปิดป้าย “ห้องเรียนเส้นทางสายไหม” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนศูนย์กลางอาชีวศึกษาเขตเฟิงไถแห่งปักกิ่ง และ บริษัท Tang Chinese Education and Technology เพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นด้านการฝึกอบรมภาษาจีนและทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และร่วมสร้าง“ห้องเรียนเส้นทางสายไหม” เพื่อพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมทักษะการประกอบอาหารจีน การฝึกอบรมครู และการแลกเปลี่ยนบุคลากร (2 ธันวาคม 2564)
 • การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “Sister School Agreement” กับสถาบัน Tanaka Educational Group ประเทศญี่ปุ่น ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาและองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอาหารระหว่างสองสถาบัน (25 มกราคม 2565)
 • การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบัน Singapore Polytechnic (SP) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะจัดในรูปแบบ onsite หรือ online ได้ตามความเหมาะสม (21 มีนาคม 2565)
 • การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพิเศษ “ความร่วมมือในการอบรมทักษะวิชาชีพให้กับเยาวชนภูฏาน” ภายใต้โครงการ De- Suung Skilling Project กับราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการแก่ราชอาณาจักรภูฏาน และพัฒนาครูอาจารย์ของสถาบันไปพร้อมกัน (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕)
 • การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบัน HTMi Hotel and Tourism Management Institute Switzerland สมาพันธรัฐสวิส และสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างกัน (13 กันยายน 2565)

แยกตามประเทศ

 • Chaoshan Polytechnic College
 • Guizhou Equipment Manufacturing Vocational College
 • Guizhou Light Industry Technical College
 • Guizhou Polytechnic of Construction
 • Leshan Vocational and Technical COllege
 • Liuzhou Railway Vocational Technical College
 • Tianjin Sino-German University of Applied Sciences
 • สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road Confucius Institute)
 • Hong Kong Vocational Training Council
 • สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • HTMi Hotel and Tourism Management Institute Switzerland
 • The Embassy of Germany, Thailand
 • German-Thai Chamber of Commerce
 • Brauer Holding
 • Japan International Cooperation Agency (JICA)
 • Tanaka Educational Group
 • Aichi High School of Technology and Engineering (AHSTE) Advanced Course
 • The New Zealand Embassy, Thailand
 • Waikato Institute of Technology (Wintec)
 • The Embassy of the Republic of Singapore, Thailand
 • Republic Polytechnic
 • Singapore Polytechnic
 • Temasek Polytechnic

นักศึกษาต่างประเทศ

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล..


การให้บริการ

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล..