สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วิจัย

ข้อมูลทั่วไป

เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เป็นคนดี มีฝีมือ มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการศึกษาตามแนวทาง “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” ให้มีสมรรถนะในการทำงานเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นนโยบายสำคัญในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ จากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและเทคโนโลยีอย่างง่าย ไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่ซับซ้อน ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค ในการพัฒนาบุคลากรและแรงงานระดับสูง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพในภาคอุตสาหกรรม

ภาระหน้าที่

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

image 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงศ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร 2 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิรัติ อัศวานุวัตร

ผู้เชี่ยวชาญ​

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกศิน สวนานนท์ 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โกศิน สวนานนท์

ผู้เชี่ยวชาญ​

รองศาสตราจารย์ ดร 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รองศาสตราจารย์
ดร.ปรีชา กอเจริญ

อาจารย์ประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร นันทิวัฒนา 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เพชร นันทิวัฒนา

อาจารย์ประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร 3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ

อาจารย์ประจำคณะ

ติดต่อวิจัยและวิรัชกิจ