สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทรัพย์สินทางปัญญา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับศูนย์นวัตกิจ (ทรัพย์สินทางปัญญา)

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล..

ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ


บริการของเรา

การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ขั้นตอนการยื่นขอรับความคุ้มครอง

คำแนะนำในการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร

– สืบค้นข้อมูลความใหม่จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก อาทิ เช่น

 

– การกรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอรับความคุ้มครอง และจัดทำร่างคำขอ

 • ตัวอย่างบันทึกข้อความ กรณีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 • แบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Invention Disclosure)
 • รายละเอียดการประดิษฐ์ (Description)
 • ข้อถือสิทธิ (Claim)
 • รูปเขียน (Drawing) (ถ้ามี)
 • บทสรุปการประดิษฐ์ (Abstract)

 

– ตัวอย่างร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร

 

– ส่งเอกสารผ่านทางระบบ Intellectual Property Registration System

คำแนะนำในการยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

– สืบค้นความใหม่

– กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอรับความคุ้มครอง และจัดทำร่างคำขอ

 • ตัวอย่างบันทึกข้อความ กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • แบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Invention Disclosure)
 • คำพรรณาแบบผลิตภัณฑ์
 • ข้อถือสิทธิ
 • รูปเขียน

 

– ตัวอย่างร่างคำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

 

– ส่งเอกสารผ่านทางระบบ Intellectual Property Registration System

คำแนะนาในการจดแจ้งลิขสิทธิ์

– กรอกเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • แบบฟอร์มแสดงความจำนงการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
 • แนบผลงานประกอบ ตามประเภทของลิขสิทธิ์ ดังนี้
  1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
   สิ่งที่ต้องส่ง : Source Code ของโปรแกรม กรณีมีมากกว่า 10 หน้าให้ตัดมาเพียง Source Code 5 หน้าแรก , Source Code 5 หน้าหลัง
  2. หนังสือ / สิ่งพิมพ์ / ebook / ตารา / คู่มือ
   สิ่งที่ต้องส่ง : ผลงานฉบับเต็ม (ไฟล์ PDF)
  3. ศิลปกรรม/ จิตรกรรม / ประติมากรรม / ภาพพิมพ์ / สถาปัตยกรรม
   สิ่งที่ต้องส่ง : ภาพผลงาน (ไฟล์ PDF)

 

– ส่งเอกสารผ่านทางระบบ Intellectual Property Registration System

การขออนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

คือ การที่เจ้าของเทคโนโลยีอนุญาตให้ผู้ขอรับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยีตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ตกลงกัน เช่น ผลิต ขาย ใช้ หรือมีไว้เพื่อขาย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ

 • ผู้อนุญาตหรือเจ้าของเทคโนโลยีจะเรียกว่า Licensor
 • ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะเรียกว่า Licensee
 • การอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licensing)
 • อนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดจำนวนผู้รับอนุญาต (Non-Exclusive Licensing)
 • การอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแต่ไม่จำกัดเจ้าของสิทธิ (Sole Licensing)
 • ขอบเขตของเทคโนโลยีที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Scope of Technology)
 • ระยะเวลาของการใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Period of Licensing)
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อนุญาตและผู้รับอนุญาต
 • เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี
 • ค่าตอบแทนการใช้สิทธิเทคโนโลยี

เอกสารเผยแพร่


บุคลากร

คุณ จิราพร ขาวสวัสดิ์
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านนวัตกรรมและธุรกิจ
คุณ จิราพร ขาวสวัสดิ์
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านนวัตกรรมและธุรกิจ
นางสาว ศุภธาดา ฉัตรแก้วสืบ
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา