สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ประเภทวิชาคหกรรม (ปวช.)

รู้จักโรงเรียน

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ Food and Nutrition

สาขางานอาหารและโภชนาการ เรียนรู้และฝึกทักษะการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ และการสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐาน GMP โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านอาหาร การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น วางแผนดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการจัดงานเลี้ยงประเภทต่างๆแบบครบวงจร ในเชิงธุรกิจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการฝึกฝนในห้องเรียนจากครูที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และฝึกประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

การเรียนรู้งานวิชาชีพในสถานประกอบการได้รับประสบการณ์จริง จากบริษัทชั้นนำด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มมีชื่อเสียงในประเทศไทย เรียนรู้การทำงาน ๓๘๔ ชั่วโมง (เรียนรู้ในสถานประกอบการในภาคฤดูร้อน)

แนวทางการประกอบอาชีพงานบริการด้านอาหารในโรงแรมและภัตตาคาร นักโภชนาการอาหารในโรงพยาบาล นักออกแบบอาหาร ผู้ควบคุมคุณภาพอาหาร (QC) ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&D) บรรณาธิการนิตยสารอาหาร ORGANIZER รับจัดงานเลี้ยงต่างๆ ประกอบกิจการด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)

Food and Nutrition

สาขางานอาหารและโภชนาการ Food and Nutrition

เรียนรู้และฝึกทักษะการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ และการสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐาน GMP โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านอาหาร การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น วางแผนดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในการจัดงานเลี้ยงประเภทต่างๆแบบครบวงจรในเชิงธุรกิจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

ข่าวสารกิจกรรม

บุคลากร

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สุรัตน์ จั่นแย้ม
ที่ปรึกษา
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ จีระ สังเกตกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ติดต่อ ประเภทวิชาคหกรรม (ปวช.)

ที่อยู่:

อาคาร 611/612 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์:

02-280-0551

โทรสาร:

02-282-1396

อีเมล:

saraban@cdti.ac.th