สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รู้จักโรงเรียน

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ Food and Nutrition

สาขางานอาหารและโภชนาการ เรียนรู้และฝึกทักษะการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ และการสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐาน GMP โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านอาหาร การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น วางแผนดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการจัดงานเลี้ยงประเภทต่างๆแบบครบวงจร ในเชิงธุรกิจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการฝึกฝนในห้องเรียนจากครูที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และฝึกประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

การเรียนรู้งานวิชาชีพในสถานประกอบการได้รับประสบการณ์จริง จากบริษัทชั้นนำด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มมีชื่อเสียงในประเทศไทย เรียนรู้การทำงาน ๓๘๔ ชั่วโมง (เรียนรู้ในสถานประกอบการในภาคฤดูร้อน)

แนวทางการประกอบอาชีพงานบริการด้านอาหารในโรงแรมและภัตตาคาร นักโภชนาการอาหารในโรงพยาบาล นักออกแบบอาหาร ผู้ควบคุมคุณภาพอาหาร (QC) ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&D) บรรณาธิการนิตยสารอาหาร ORGANIZER รับจัดงานเลี้ยงต่างๆ ประกอบกิจการด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)

Food and Nutrition

สาขางานอาหารและโภชนาการ Food and Nutrition

เรียนรู้และฝึกทักษะการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ และการสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐาน GMP โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านอาหาร การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น วางแผนดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในการจัดงานเลี้ยงประเภทต่างๆแบบครบวงจรในเชิงธุรกิจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

บุคลากร

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สุรัตน์ จั่นแย้ม
ที่ปรึกษา
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ จีระ สังเกตกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ติดต่อ ประเภทวิชาคหกรรม (ปวช.)

ที่อยู่:

อาคาร 611/612 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์:

02-280-0551

โทรสาร:

02-282-1396

อีเมล:

saraban@cdti.ac.th