สภาสถาบัน

g4191logoPhraThep สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Her Royal Highness Princess Maha Chak 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ กำจร ตติยกวี
อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
รองศาสตราจารย์
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ กิตติคุณ
ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์
ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์
ดร. สมชอบ ไชยเวช
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่านผู้หญิง อังกาบ บุณยัษฐิติ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณหญิง จามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์
ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์
ดร. ศุภมิตร จิตตะยโศธร
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กนิช บุณยัษฐิติ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
นาง ทิพยสุดา ถาวรามร
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์
ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
รองศาสตราจารย์
ดร. อรรณพ ตันละมัย
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน
ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สันทนีย์ ผาสุข
กรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน