สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
CDTI Professional skills competition club00001 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เป็นชมรมที่ทางครูวิชาชีพได้ขอจัดตั้งขึ้นโดยมีครูประจำชมรม 2 ท่าน นักเรียนระดับชั้น ปวช.2,3 และ ปวส.1,2 ยกเว้นชมรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ ที่จะมีนักเรียนชั้น ปวช.1 ทั้งหมดโดยจะจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ตามสิ่งที่ชื่นชอบโดยไม่ได้มีข้อกำหนด ทำให้นักเรียนได้ผ่อนคลายจากการเรียนและได้ทำในสิ่งที่ชื่นชอบอีกด้วย ปัจจุบันมีอยู่ 9 ชมรม ดังนี้

1. ชมรม EnjoyScience 
2.ชมรมศิลปะการพิมพ์
3. ชมรมเทคนิคการถ่ายภาพ
4.ชมรมความปลอดภัย
5. ชมรมหัตถศิลป์
6.ชมรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ
7. ชมรมภาษาจีน
8.ชมรมภาษาญี่ปุ่น
9. ชมรมภาษาอังกฤษ

เป็นชมรมที่จะมีครูวิชาชีพประจำชมรม 2 ท่าน และครูจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 ท่าน เมื่อจบหลักสูตรนักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อนำไปต่อยอดวิชาชีพในอนาคตได้ ปัจจุบันมีเปิดอยู่ 5 ชมรม ดังนี้

1. ชมรม DIY งานไม้
2. ชมรมงานหนัง
3. ชมรมงานเพนท์
4. ชมรมปั้นดิน
5. ชมรมมัดย้อม – บาติก

เป็นชมรมที่นักเรียนทุน กสศ. หรือนักเรียนที่สนใจจะนำความรู้ในการเรียนสายวิชาชีพของแต่ละสาขา นำมาออกแบบ พัฒนาและต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ และวางแผนธุรกิจ เพื่อเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในอนาคตต่อไป

เป็นชมรมที่แต่ละสาขาจะเปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ปวช.2,3 และ ระดับ ปวส.1,2 ทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ ซึ่งจะมีครูประจำสาขาคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดมี 9 สาขาดังนี้

1.ชมรมวิชาชีพ สาขาการตลาด
2.ชมรมวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.ชมรมวิชาชีพ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4.ชมรมวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
5.ชมรมวิชาชีพ สาขาช่างกลโรงงาน
6.ชมรมวิชาชีพ สาขาช่างยนต์
7.ชมรมวิชาชีพ สาขาอาหารและโภชนาการ
8.ชมรมวิชาชีพ สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย
9.ชมรมวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว