สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
หลักสูตร / สาขา

สาขาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

สาขาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
B.B.A. Entrepreneurship

ในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้ทำให้เกิดธุรกิจใหม่และอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น  ทำธุรกิจส่วนตัว คือความใฝ่ฝันของวัยรุ่นยุคใหม่ อีกทั้งหลายองค์กรได้ผลักดันให้พนักงานเป็นเหมือนเจ้าขององค์กร  เพื่อให้การทำงานองค์กรเกิดความยั่งยืน  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการการส่งเสริม  และพัฒนาผู้ประกอบการในหลายด้าน  การผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการยุคใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ  เพื่อให้เกิดมีการลงทุนเพิ่มขึ้น  และมีการขยายตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ดังนั้นหากกำลังต้องการค้นหาโอกาสใหม่ ๆ  อยากพัฒนาธุรกิจ   ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ   หรือต้องการนำทักษะในการเป็นผู้ประกอบการไปใช้ในพัฒนาองค์กร  ทั้งภาครัฐ  และเอกชน  ซึ่งสาขาการเป็นผู้ประกอบการเป็นหลักสูตรที่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้

หมายเหตุ : 
สาขาการเป็นผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติให้จัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สมาพันธ์ SME และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยจะจัดการเรียน  ในรูปแบบมอดูล  ซึ่งผู้เรียนจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปี 2 เดือน

จุดเด่นของสาขา

เป็นหลักสูตรปฏิบัติการมีการเรียนการสอนที่ได้มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยสาขาจะสอนรายวิชาด้านบริหารธุรกิจด้วยการปูพื้นฐานด้านการจัดการ  การตลาด  การเงิน  การบัญชีและยังมีรายวิชาที่ช่วยฝึกคิด  และสร้างสรรค์นวัตกรรม  คือ  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่   นอกจากนี้ยังมีรายวิชาต่างๆ  ที่ช่วยพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้วยการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และการฝึกทำธุรกิจจริง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำแผนธุรกิจที่ถูกคิดและพัฒนาขึ้นจากการบูรณาความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ  มาทดลองทำธุรกิจจริง ภายใต้การดูแลของที่ปรึกษา  ประกอบด้วย อาจารย์ในหลักสูตร  ผู้ประกอบการตัวจริง  และเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ  หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่สนใจสร้างธุรกิจของตนเอง  หรือต่อยอดธุรกิจของครอบครัว  รวมถึงผู้ที่สนใจพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ให้แก่องค์กรทั้ง  SMEs  และบริษัทขนาดใหญ่  โดยผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะทางธุรกิจที่จำเป็นในโลกอนาคต  เช่น

 • ทักษะการสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ
 • ทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ทักษะการตลาด การขาย ผ่านเครื่องมือและช่องทางดิจิทัล
 • ทักษะการเงินและการระดมเงินทุนจากช่องทางต่าง ๆ
 • ทักษะการสื่อสาร นำเสนอ และเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา?
ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนผ่านระบบการรับสมัครของสถาบัน และสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการหลักสูตรฯ โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างเดือน ต.ค.- พ.ค. ของปีถัดไป

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 29,500 บาท* (เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)
* ทั้งนี้อาจมีการแปลงได้ในภายหลัง

การฝึกงาน
การฝึกงาน (รายวิชาสหกิจศึกษา) รวมตลอดหลักสูตรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 12 เดือน จำนวน 36 หน่วยกิต โดยฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการที่มีความร่วมมือกับสถาบัน หรือการฝึกประสบการณ์ด้วยการทำธุรกิจจริง

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาตามโครงการเรียนดีตลอดการศึกษา และทุนอื่น ๆ อีกหลายประเภทด้วยกัน อาทิ

 • ทุนสนับสนุนการเรียน ค่าเทอม และค่าใช้จ่ายรายเดือน
 • ทุนสำหรับนักศึกษาที่สร้างคุณงามความดี
 • ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร 129 หน่วยกิต

 • กลุ่มสังคมศึกษาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน (36 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาชีพบังคับ (18 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาเลือก (ฝึกปฏิบัติ 36 หน่วยกิต)

สาขานี้เรียนอะไร

 • หลักสูตรจะพัฒนาวิธีคิดแบบผู้ประกอบการและทักษะทางธุรกิจที่จำเป็นตามกล่าวข้างต้นให้ผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าเน้นฟังบรรยายทฤษฎี
 • ผู้เรียนจะได้สร้างและพัฒนาไอเดียธุรกิจหรือนวัตกรรมที่อยู่ในความสนใจให้ออกมาเป็นรูปธรรมจริง ๆ พร้อมทั้งจะได้ทำแผนธุรกิจเพื่อนำไปใช้ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากช่องทางต่าง ๆ หลังจากนั้นผู้เรียนจะได้ดำเนินธุรกิจ นำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คิดออกสู่ตลาดจริงต่อไป
 • ระหว่างการลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน จะมีคณาจารย์และผู้ประกอบการตัวจริงคอยดูแลให้คำปรึกษาผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
 • ระหว่างการเรียนในหลักสูตร ผู้เรียนจะได้ออกไปฝึกงานกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่ตนเองสนใจ โอกาสในการเรียนรู้ธุรกิจจากผู้ประกอบการตัวจริงจะช่วยเพิ่มมุมมองและประสบการณ์ทางธุรกิจให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

 

เป้าหมายของหลักสูตรฯ

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการดำเนินธุรกิจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประเมิน เล็งเห็น และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากคณะบริหารธุรกิจได้ โดยใช้สื่อต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบุคคลและเทคโนโลยี
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

 

4 ปี ในบ้าน CDTI

ผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาจะได้ในการเรียนตลอด 4 ชั้นปี มีดังนี้

ปีที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจศาสตร์พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ
ปีที่ 2 : นักศึกษาสามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจหรือปรับปรุงแนวคิดทางธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่ได้
ปีที่ 3 : นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เขียนแผนธุรกิจ และนำเสนอได้
ปีที่ 4 : นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือการเจ้าของธุรกิจในสาขาที่เลือกได้

จบแล้วมีงานทำ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สาขาการเป็นผู้ประกอบการ จะเน้นการสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้อยู่ในตัวตน ด้วยวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ ทักษะและประสบการณ์ทางธุรกิจต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้รับจากหลักสูตรจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสด้านการทำงานที่หลากหลายนอกเหนือไปจากการเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งการประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือการเป็นพนักงานในองค์กร อาทิ

 • ผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจ
 • นักพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ในองค์กร ทั้ง SMEs และบริษัทขนาดใหญ่
 • นักวิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ
 • นักการตลาดและการขายสมัยใหม่
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
 • ผู้รับจ้างอิสระ