สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
หลักสูตร / สาขา

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
B.B.A. Food Business Management

อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารทำให้เกิดความต้องการบุคลากรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารจัดการ โดยในปัจจุบันบุคลากรทางด้านนี้ยังมีอยู่อย่างจำกัดและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) สาขาการจัดการธุรกิจ เพื่อช่วยผลิตบุคลากร ที่มีทั้งความรู้ความสามารถและมีจริยธรรมคุณธรรมที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศต่อไปในอนาคต

จุดเด่นของสาขา

 • เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้านอาหาร และศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการ
 • เน้นการบูรณาการการเรียนการสอนที่มาจากอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และเสริมด้วยประสบการณ์จากผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ
 • เน้นการเรียนรู้โดยการนำเอาทฤษฎีและหลักการมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เน้นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการอาหาร
 • เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือกับธุรกิจที่หลากหลายในการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานและเข้าทำงาน

 

ทำไมต้องธุรกิจอาหาร?

อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารทำให้เกิดความต้องการบุคลากรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารจัดการ โดยในปัจจุบัน บุคลากรทางด้านนี้มีอยู่อย่างจำกัดและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตร เพื่อช่วยผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีจริยธรรมคุณธรรมที่ดี เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

 

ธุรกิจอาหาร : ยุทธศาสตร์แห่งการเติบโตของประเทศ

จากความได้เปรียบของประเทศในด้านทำเลที่ตั้งและภูมิอากาศที่เหมาะสม ที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้พืชผลทางการเกษตรและเนื้อสัตว์ รวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์อาหารไทย ที่มีรสชาติถูกปากทั้งชาวไทยและต่างชาติ จึงทำให้ธุรกิจอาหารเจริญเติบโตและสร้างรายได้ให้กับประเทศอยู่ในอันดับต้นๆ และได้กำหนดให้เป็นธุรกิจยุทธศาสตร์ที่จะสร้างการเติบโตให้กับประเทศได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

 

ทำไมต้อง FBM Chitralada?
1. เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทฤษฎี พร้อมกับการลงมือฝึกปฎิบัติงานจริง
2. มีกระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกยุคใหม่
3. โอกาสที่จะได้ฝึกฝนและเรียนรู้งานจริงกับบริษัทชั้นนำในธุรกิจอาหาร
4. เป็นหลักสูตรที่ถ่ายทอดโดยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และเสริมด้วยประสบการณ์จริงของผู้บริหารในแวดวงธุรกิจ
5. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติทั้งทางด้านภาษา และ Mind Set

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา?
ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนผ่านระบบการรับสมัครของสถาบัน และสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการหลักสูตรฯ โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างเดือน ต.ค.- พ.ค. ของปีถัดไป

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 29,500 บาท* (เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)
* ทั้งนี้อาจมีการแปลงได้ในภายหลัง

การฝึกงาน

การฝึกงาน (รายวิชาสหกิจศึกษา) รวมตลอดหลักสูตรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 12 เดือน จำนวน 27 หน่วยกิต โดยฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศที่มีความร่วมมือกับสถาบัน

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาตามโครงการเรียนดีตลอดการศึกษา 4 ปี และทุนอื่น ๆ อีกหลายประเภทด้วยกันอาทิ

 • ทุนสนับสนุนการเรียน ค่าเทอม และค่าใช้จ่ายรายเดือน
 • ทุนสำหรับนักกีฬา
 • ทุนสำหรับนักศึกษาที่สร้างคุณงามความดี
 • ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร 129 หน่วยกิต

 • กลุ่มสังคมศึกษาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน (36 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาชีพบังคับ (18 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาเลือก (36 หน่วยกิต)
  (เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)
  –  กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
  –  กลุ่มธุรกิจบริการอาหาร

สาขานี้เรียนอะไร

เป้าหมายสำคัญในการผลิตบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีดังนี้

 • ปฏิบัติงานได้ทันทีตามสาขาเฉพาะทาง
 • มีบุคลิกภาพ วินัย ความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้อง ตรงตามลักษณะงานตามสาขา
 • มีคุณลักษณะใฝ่รู้และสู้งานหนัก
 • มีสมรรถนะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
กลุ่มวิชาที่ 1 ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ( Food Industry Business)
กลุ่มวิชาที่ 2 ธุรกิจบริการอาหาร ( Food Service Business)

4 ปี ในบ้าน CDTI
ประสบการณ์ในบ้าน CDTI 4 ปี แบ่งเป็นดังนี้
ปี1 : เรียนรู้โลกและสังคมรอบตัว ฝึกทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งเรียนรู้การสร้างสรรค์และชื่นชมงานศิลปะ
ปี2 : เรียนรู้หลักการและแนวคิดในการทำธุรกิจ
ปี3 : เรียนรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการ
ปี4 : ฝึกปฏิบัติงานและทำโครงการพิเศษ

จบแล้วมีงานทำ

 • ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
 • พนักงานหรือผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหาร ธุรกิจบริการอาหาร เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็นต้น
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร

 

เรียนรู้จริงได้ประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำ
ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษา ร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือนักศึกษาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทำให้ทราบว่าวิชาความรู้ที่เรียนมานั้นสามารถนำไปใช้งานและประกอบอาชีพได้อย่างไร ได้เปิดโลกทัศน์และสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้งานจริง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกับสังคมในที่ทำงาน เรียนรู้การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ รวมทั้งมีวิสัยทัศน์มองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต