สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
CDTI 00263 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางกายและจิต

ภารกิจ

  • สำรวจและคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนนักศึกษาด้วยแบบประเมินทางจิตวิทยา
  • บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา
  • ดูแล ส่งต่อ นักเรียน นักศึกษาพบจิตแพทย์
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
  • ประสานงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร และผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา

การให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องบริการให้คำปรึกษา ชั้น 1 อาคาร 615 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

กิจกรรม