สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวช.)

รู้จักโรงเรียน

สาขาวิชาเกษตรนวัต Innovative Agriculture

สาขาวิชาเกษตรนวัต (ทวิศึกษา) (หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ ประดิษฐ์ และพัฒนานวัตกรรมทางเกษตรแนวใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ การจัดการทางเทคโนโลยี หลักการบริหารจัดการทางด้านวิชาชีพกระบวนการงานพื้นฐาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมงานผลิตและบริการทางการเกษตร ตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจกระบวนการปฏิบัติงานการเกษตรอัจฉริยะ มีการเลือกใช้พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน พลังงานชีวมวล และการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่เหมาะสม นำไปสู่การเป็นนักวิจัย นักวิเคราะห์ เพิ่มศักยภาพในอาชีพการผลิตพืชและผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นคุณธรรมในวิชาชีพ

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเกษตรนวัต

Innovative Agriculture

สาขาวิชาเกษตรนวัต Innovative Agriculture

การเรียนรู้เกษตรกรรมสมัยใหม่ มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก การผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูง เข้ามาควบคุมดูแลและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานภายในฟาร์ม เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

บุคลากร

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สุรัตน์ จั่นแย้ม
ที่ปรึกษา
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ จีระ สังเกตกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ติดต่อ ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวช.)

ที่อยู่:

อาคาร 611/612 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์:

02-280-0551

โทรสาร:

02-282-1396

อีเมล:

saraban@cdti.ac.th