สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวช.)

รู้จักโรงเรียน

สาขาวิชาเกษตรนวัต Innovative Agriculture

สาขาวิชาเกษตรนวัต (ทวิศึกษา) (หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา) เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ ประดิษฐ์ และพัฒนานวัตกรรมทางเกษตรแนวใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ การจัดการทางเทคโนโลยี หลักการบริหารจัดการทางด้านวิชาชีพกระบวนการงานพื้นฐาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมงานผลิตและบริการทางการเกษตร ตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจกระบวนการปฏิบัติงานการเกษตรอัจฉริยะ มีการเลือกใช้พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน พลังงานชีวมวล และการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่เหมาะสม นำไปสู่การเป็นนักวิจัย นักวิเคราะห์ เพิ่มศักยภาพในอาชีพการผลิตพืชและผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นคุณธรรมในวิชาชีพ

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเกษตรนวัต

Innovative Agriculture

สาขาวิชาเกษตรนวัต Innovative Agriculture

การเรียนรู้เกษตรกรรมสมัยใหม่ มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก การผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูง เข้ามาควบคุมดูแลและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานภายในฟาร์ม เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ข่าวสารกิจกรรม

บุคลากร

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สุรัตน์ จั่นแย้ม
ที่ปรึกษา
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ จีระ สังเกตกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ติดต่อ ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวช.)

ที่อยู่:

อาคาร 611/612 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์:

02-280-0551

โทรสาร:

02-282-1396

อีเมล:

saraban@cdti.ac.th