สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ลงพื้นที่ชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อาจารย์พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์ อาจารย์ ดร.อรอุมา นาทสีทา และอาจารย์มนต์ธิณีร์ วิเศษศักดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยครูหนึ่งฤทัย วงษ์ศรีนาค ครูโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพปั้นสิบบ้านนา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปั้นสิบของกลุ่มอาชีพปั้นสิบบ้านนา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปั้นสิบตามความต้องการของกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2567

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี