สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
หลักสูตร / สาขา

สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย (ปวช.)

สาขางานการสร้างเครื่องดนตรีไทย
Thai Musical Instrument Craftsmanship

สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย หรือ Thai Instrument Craftsman Course แผนกวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันการศึกษาชั้นนำประเทศ ด้านการอนุรักษ์ดนตรีไทยได้จัดการเรียนการสอน สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทยในระดับปวช. ถือเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกด้านทุกแขนงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดนตรีไทย

จุดเด่นของสาขา

ด้วยพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนที่เกี่ยวกับดนตรีไทยเป็นไปอย่างกว้างขวาง ทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิด ทรงรอบรู้และทรงปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

 

ในด้านการศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางดนตรีไทย ทรงสนับสนุนการวิเคราะห์วิจัยที่มุ่งให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาเฉพาะในส่วนนี้ ได้พระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นเอนกประการ คือ ทรงส่งเสริมสนับสนุนให้ทางโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เปิดหลักสูตรสาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์เครื่องดนตรีไทย และสร้างสรรค์ขึ้นรูปแบบใหม่ ก็สามารถทำได้ด้วยการตัดขึ้นรูป เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเลื่อย เป็นต้น หรือสร้างจากรูปแบบอื่นๆ เช่น การหล่อ การตีขึ้นรูป การใช้แม่พิมพ์ทั้งแบบโลหะและแบบพลาสติก เป็นต้น

 

นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้กับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย และได้เข้าฝึกทักษะวิชาชีพ จากสถานประกอบการที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างโอกาสในการมีอาชีพ กับหน่วยงานที่มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นแบบอย่างอันเลิศที่โน้มนำให้คนหมู่มากได้หันกลับมามองดนตรีไทย ด้วยสายตาที่มีความเข้าใจถูกต้องและตระหนักในคุณค่า ทรงสมานสามัคคีดนตรีไทยทุกสำนักเข้าด้วยกันจนกลมเกลียว ทรงเป็นมิ่งขวัญและที่เคารพเทิดทูนสูงสุดของชาวดนตรีไทย เดชะบารมีเป็นเหตุให้วงการดนตรีไทยกลับเฟื่องฟูขึ้นอีกวาระหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด จนเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยสามารถหยัดยืนอยู่ท่ามกลางอารยประเทศ ด้วยความภูมิใจว่าคีตศิลป์ของเราไม่เป็นที่สองรองใคร

 

นอกจากนั้นแล้วยังทรงพระดำริเตรียมการที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย เพื่อเป็นแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยที่สมบูรณ์แบบในอนาคต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • ระดับ ปวช. รับนักเรียนที่เรียนจบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผู้สมัครจะต้องมีความสนใจ มีใจรักเกี่ยวกับดนตรีไทย ไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ

1. เครื่องดนตรี เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขลุ่ย ปี่ เครื่องหนังหรือการขับร้อง รวมถึงงานช่างดนตรีไทย หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ จะมีการพิจารณา ความยากลำบาก ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี จะได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา (เป็นรายกรณี)

โครงสร้างหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร

สาขานี้เรียนอะไร

หลักสูตรสาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย จัดเป็นหลักสูตรที่เน้นฝึกทักษะด้านการผลิต ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย เน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก ตามแนวทาง “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” โดยในหลักสูตรมีการสอนตั้งแต่การเขียนแบบภาพร่างเครื่องดนตรีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้วัสดุในการสร้างชิ้นงาน ศึกษาคุณสมบัติของเสียง ระดับเสียง การปรับเสียง หลักการและแนวคิดเรื่องการสร้างเครื่องดนตรี ฝึกทักษะด้านการใช้เครื่องมือช่างงานไม้ ฯลฯ

วิชาที่มีการสอน หลัก ๆ ได้แก่

 • วิวัฒนาการ ทฤษฎี และงานช่างเครื่องดนตรีไทย
 • การเขียนแบบภาพร่างและโครงสร้างเครื่องดนตรีไทย
 • งานปรับแต่งอุปกรณ์และเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย
 • คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบเครื่องดนตรีไทย
 • การบรรเลงดนตรีไทย
 • กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างเครื่องดนตรีไทย
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • การทำสีเครื่องดนตรีไทย
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ภาษาอังกฤษเพื่อดนตรีไทย
 • การทำหุ่นจำลองเครื่องดนตรีไทย
 • งานสร้างเครื่องดนตรีไทย เช่น ระนาด ซอ กลอง ขลุ่ย ฆ้อง จะเข้ เป็นต้น

จบแล้วมีงานทำ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการ หรือ องค์กรของรัฐ ในหลายด้านเช่น

 • ช่างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเสียงเครื่องดนตรีไทย
 • ช่างสร้างเครื่องดนตรีไทย
 • ช่างประดับตกแต่งเครื่องดนตรีไทย
 • นักดนตรีไทย
 • ช่างทำสีเครื่องดนตรีไทย
 • ผู้ประกอบการทางด้านการจำหน่ายเครื่องดนตรีไทย
 • ครูสอนดนตรีไทย
 • นักวิชาการด้านดนตรีไทย
 • นักแสดงดนตรี
 • ธุรกิจส่วนตัวด้านดนตรี เช่น โรงเรียนสอนดนตรีไทย ทำงานในองค์กรของรัฐและเอกชนในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าของกิจการโรงงานผลิตเครื่องดนตรี
 • รับราชการ ดุริยางค์ทหารเรือ ทหารบก ทหารอากาศ ตำรวจ หรือกรมศิลปากร
 • ศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเกี่ยวกับด้านดนตรีได้ และเป็นนักวิจัยด้านดนตรีเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับความต้องการของโลกในอนาคต