รู้จักโรงเรียน

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

สาขางานเชฟอาหารนานาชาติ (ระบบทวิภาคี) (International Food Chef) เป็นเชฟมืออาชีพ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถการประกอบอาหารตำรับมาตรฐานนานาชาติ อาหารไทย อาหารว่าง ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่การสุขาภิบาล และความปลอดภัย ในงานอาหารนานาชาติ ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหารนานาชาตินักธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารนานาชาติ นักจัดรายการโทรทัศน์ เชฟในโรงแรมชั้นนำต่างๆ เชฟร้านอาหาร เชฟในโรงแรม เป็นต้นสามารถทำงาน ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งยังประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวได้หลากหลายและสามารถศึกษาในระดับสูงต่อไปได้

สาขาวิชาเชฟอาหารไทย Thai Food Chef

สาขางานเชฟอาหารไทย เป็นเชฟมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาหารไทย ตำรับ ในวังและราชสกุลต่างๆการประกอบขนมไทย การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในงานอาหารไทยการประกอบอาหารไทยโบราณ การประกอบอาหารว่างไทยการจัดการธุรกิจอาหารไทย การประกอบขนมไทยในวรรณคดี ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหารไทย อาหารไทยประจำภาคนักธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารไทย สามารถทำงาน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งยังประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวได้หลากหลายและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร Food Industry

สาขางานอุตสาหกรรมอาหาร เป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&D) ในอุตสาหกรรมอาหารและการจัดการระบบการผลิตธุรกิจอาหารการเขียนแผนธุรกิจด้านอาหาร การวางแผนระบบโลจิสติกส์ ทางด้านอาหาร สามารถทำงาน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและสามารถประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวได้หลากหลาย เช่น ด้านการผลิตอาหารสำเร็จรูป ธุรกิจอาหารแปรรูปและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเชฟอาหารไทย

Thai Food Chef

สาขางานเชฟอาหารไทย Thai Food Chef

ศึกษาเกี่ยวกับอาหารไทยที่เป็นที่นิยมและควรค่าแก่การอนุรักษ์ รวบรวมตำรับอาหารไทยสูตรดั้งเดิมจากห้องเครื่องต้นและตำรับสูตรจากราชสกุลต่างๆ ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนลงมือปฏิบัติจริงจากผู้เชี่ยวชาญเจ้าของสูตรต้นตำรับ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

Food and Nutrition Course

สาขางานเชฟอาหารนานาชาติ International Food Chef

ปัจจุบันวัฒนธรรมด้านอาหาร ได้รับการตอบรับจากบุคคลทั่วไปมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาหารแต่ละชนชาตินั้นมีความแตกต่างกัน ในส่วนของวัตถุดิบ วิธีการประกอบอาหาร รวมทั้งศิลปะในการตกแต่งอาหารที่หลากหลายและทันสมัย ทำให้การประกอบอาหารนานาชาติเป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

Food Industry

สาขางานอุตสาหกรรมอาหาร Food Industry

ปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดแผนเศรษฐกิจในหัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมทางด้านอาหารมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง ผัก ผลไม้อบแห้ง รวมทั้งเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารให้ได้ตามมาตรฐานการส่งออกของประเทศต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือการทำธุรกิจขนาดเล็กออกสู่ตลาดต่อไป

บุคลากร

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สุรัตน์ จั่นแย้ม
ที่ปรึกษา
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ จีระ สังเกตกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร