สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รู้จักโรงเรียน

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

สาขางานเชฟอาหารนานาชาติ (ระบบทวิภาคี) (International Food Chef) เป็นเชฟมืออาชีพ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถการประกอบอาหารตำรับมาตรฐานนานาชาติ อาหารไทย อาหารว่าง ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่การสุขาภิบาล และความปลอดภัย ในงานอาหารนานาชาติ ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหารนานาชาตินักธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารนานาชาติ นักจัดรายการโทรทัศน์ เชฟในโรงแรมชั้นนำต่างๆ เชฟร้านอาหาร เชฟในโรงแรม เป็นต้นสามารถทำงาน ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งยังประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวได้หลากหลายและสามารถศึกษาในระดับสูงต่อไปได้

สาขาวิชาเชฟอาหารไทย Thai Food Chef

สาขางานเชฟอาหารไทย เป็นเชฟมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาหารไทย ตำรับ ในวังและราชสกุลต่างๆการประกอบขนมไทย การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในงานอาหารไทยการประกอบอาหารไทยโบราณ การประกอบอาหารว่างไทยการจัดการธุรกิจอาหารไทย การประกอบขนมไทยในวรรณคดี ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหารไทย อาหารไทยประจำภาคนักธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารไทย สามารถทำงาน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งยังประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวได้หลากหลายและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเชฟอาหารไทย

Thai Food Chef

สาขางานเชฟอาหารไทย Thai Food Chef

ศึกษาเกี่ยวกับอาหารไทยที่เป็นที่นิยมและควรค่าแก่การอนุรักษ์ รวบรวมตำรับอาหารไทยสูตรดั้งเดิมจากห้องเครื่องต้นและตำรับสูตรจากราชสกุลต่างๆ ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนลงมือปฏิบัติจริงจากผู้เชี่ยวชาญเจ้าของสูตรต้นตำรับ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

Food and Nutrition Course

สาขางานเชฟอาหารนานาชาติ International Food Chef

ปัจจุบันวัฒนธรรมด้านอาหาร ได้รับการตอบรับจากบุคคลทั่วไปมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาหารแต่ละชนชาตินั้นมีความแตกต่างกัน ในส่วนของวัตถุดิบ วิธีการประกอบอาหาร รวมทั้งศิลปะในการตกแต่งอาหารที่หลากหลายและทันสมัย ทำให้การประกอบอาหารนานาชาติเป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น

บุคลากร

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สุรัตน์ จั่นแย้ม
ที่ปรึกษา
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ จีระ สังเกตกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ติดต่อ ประเภทวิชาคหกรรม (ปวส.)

ที่อยู่:

อาคาร 611/612 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์:

02-280-0551

โทรสาร:

02-282-1396

อีเมล:

saraban@cdti.ac.th