รู้จักโรงเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต
สำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคนในระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งในสถานประกอบการ และไปประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง มีการให้ความรู้ในการบริหารงานจริง หลักการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง มีความเป็นผู้นำและทำงานเป็นทีมได้ โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งผู้เรียนจะต้องไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต

สาขางานเทคโนโลยีเกษตรนวัต (ระบบทวิภาคี)
ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทั้งด้านภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ สามารถประดิษฐ์คิดค้น ประยุกต์นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานเกษตรให้เหมาะสม มีหลักการบริหารจัดการและการประกอบธุรกิจการเกษตรให้เกิดความคุ้มค่า

บุคลากร

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สุรัตน์ จั่นแย้ม
ที่ปรึกษา
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ จีระ สังเกตกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร