สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวส.)

รู้จักโรงเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต
สำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคนในระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งในสถานประกอบการ และไปประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง มีการให้ความรู้ในการบริหารงานจริง หลักการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง มีความเป็นผู้นำและทำงานเป็นทีมได้ โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งผู้เรียนจะต้องไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต

สาขางานเทคโนโลยีเกษตรนวัต (ระบบทวิภาคี)
ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทั้งด้านภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ สามารถประดิษฐ์คิดค้น ประยุกต์นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานเกษตรให้เหมาะสม มีหลักการบริหารจัดการและการประกอบธุรกิจการเกษตรให้เกิดความคุ้มค่า

ข่าวสารกิจกรรม

บุคลากร

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สุรัตน์ จั่นแย้ม
ที่ปรึกษา
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ จีระ สังเกตกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ติดต่อ ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวส.)

ที่อยู่:

อาคาร 611/612 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์:

02-280-0551

โทรสาร:

02-282-1396

อีเมล:

saraban@cdti.ac.th