สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อาจารย์ สัจจาวุฒิ รอดสำราญ

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

หนังสือ | Books

 • หนังสือเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชากฎหมายพาณิชย์ (เขียนร่วม) สนพ.เอมพันธ์
 • หนังสือเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชากฎหมายแรงงาน (เขียนร่วม) สนพ.เอมพันธ์
 • หนังสือเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)รายวิชากฎหมายธุรกิจสนพ.เอมพันธ์
 • หนังสือเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รายวิชากฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ สนพ.เอมพันธ์
 • หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิชากฎหมายในชีวิตประจำวัน ชั้นม.4-6 สนพ.เอมพันธ์
 • หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิชากฎหมายในชีวิตประจำวัน ชั้นม.1-3 สนพ.เอมพันธ์
 • หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตร กศน. รายวิชา รู้ทันข่าวและfake news สนพ.เอมพันธ์
 • หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตร กศน. รายวิชา คุณธรรมจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์ สนพ.เอมพันธ์
 • หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตร กศน. รายวิชา กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ สนพ.เอมพันธ์
 • หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตร กศน. รายวิชา อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ สนพ.เอมพันธ์
 • หนังสือเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รายวิชาชีวิตกับสังคมไทยสนพ.เอมพันธ์ (เขียนร่วม)
 • หนังสือเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รายวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมสนพ.เอมพันธ์ (เขียนร่วม)
 • หนังสือเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชาอาเซียนศึกษา สนพ.เอมพันธ์ (เขียนร่วม)
 • หนังสือเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชาวัฒนธรรมอาเซียนสนพ.เอมพันธ์ (เขียนร่วม)
 • หนังสือเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชาทักษะชีวิตและสังคมสนพ.เอมพันธ์
 • หนังสือเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมสนพ.เอมพันธ์
 • คู่มือพิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ ป.4, ป.5, ป.6 สนพ.Think beyond

 

งานวิจัย | Research Projects

 • ทัศนะของศาลเกี่ยวกับการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรงอันนำไปเป็นเหตุหย่า : ศึกษาเปรียบเทียบคำพิพากษาศาลไทย อังกฤษและญี่ปุ่น

 

อื่น ๆ | Other

 • วิทยากรค่ายเด็ก (อยาก)เรียน LAW รุ่น1, รุ่น2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์
 • วิทยากร “เพื่อก้าวย่างที่ยังเยาว์” นักศึกษาปี 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มรภ.สวนสุนันทา
 • วิทยากร “สองมมือเราสร้างอนาคต” นักศึกษาปี 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา
 • Design thinking ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สอนโครงงาน วิทยาลัย IRPC จ.ระยอง
 • วิทยากรโครงการพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการทำโครงงาน โรงเรียนวัดสิงห์ จ.ชัยนาท
 • วิทยากรโครงการพัฒนาการคิดเชิงออกแบบ กศน.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท