สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส.)

รู้จักโรงเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตนักวิเคราะห์และออกแบบระบบฝีมือดี เป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นผู้นำทางด้านออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบ NETWORK, E-Commerce, E-Business, เขียนโปรแกรม, เรียนรู้ระบบ E-Learning สามารถผลิตสื่อสั่งพิมพ์ได้ สามารถออกแบบและสร้างงานแอนิเมชัน ออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ รวมถึงการเขียนคำสั่งควบคุมคอมพิวเตอร์ และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

สาขาวิชาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว Embedded System Software

สาขางานซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว (ระบบทวิวุฒิ) (2-3 ปี) เป็นสาขาที่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต อุปกรณ์ในสาขาได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ระบบสมองกลฝังตัวชั้นนำของประเทศ จึงได้ศึกษาเรียนรู้กับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย และได้เข้าฝึกทักษะวิชาชีพจากสถานประกอบการที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างโอกาสในการมีอาชีพกับหน่วยงานที่มีมาตรฐาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology

นักศึกษาสามารถวางแผน ดำเนินการ จัดการ และพัฒนางานอาชีพตามหลักและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพและสื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ นอกจากนี้ยังศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีกทั้งยังศึกษาและปฏิบัติทางด้านการออกแบบระบบงานสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต พัฒนาระบบฐานข้อมูล พัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบ ติดตั้ง ฝึกอบรมและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บุคลากร

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สุรัตน์ จั่นแย้ม
ที่ปรึกษา
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ จีระ สังเกตกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ติดต่อ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส.)

ที่อยู่:

อาคาร 611/612 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์:

02-280-0551

โทรสาร:

02-282-1396

อีเมล:

saraban@cdti.ac.th