สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ดร. อรอุมา นาทสีทา

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาเอก
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนังสือ | Books

 • ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษาทุนทางวัฒนธรรมอาหารคาว บ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

 

บทความวิชาการ | Journal Publications

 • การพัฒนาเศรษฐกิจรากแก้วของประเทศ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
 • งานจักสานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก และยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล

 

บทความวิจัย | Research Papers

 • อรอุมา นาทสีทา และจตุรภุช บุษรา. (2566). การศึกษาผลการฝึกออกกำลังกายด้วยความหนักสลับเบาแบบสถานีต่อเส้นรอบเอว. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 14(2), หน้า 59-70.
 • อรอุมา นาทสีทา, วรรณดี สุทธินรากร และภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร. (2565). การสร้างกลยุทธ์ตลาดแนวใหม่เพื่อยกระดับความสามารถในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครนายก. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์, 22(1), หน้า 49-64.
 • อรอุมา นาทสีทา, ตฤษณา โสรัจจ์ และจิระศักดิ์ อัจฉริยยศ. (2565). การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและแนวทางการอนุรักษ์อาหารคาว บ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 16(3), หน้า 35-56.
 • อรอุมา นาทสีทา, สันทนีย์ ผาสุข, พีรภัทร์ เกียรติภิญโญ และตฤษณา โสรัจจ์. (2564). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในด้านเศรษฐกิจ: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 21(1), หน้า ุ64-76
 • อรอุมา นาทสีทา, วรรณดี สุทธินรากร และภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร. (2563). พฤติกรรมผู้บริโภคและสถานการณ์ตลาดของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครนายก. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 14(3), หน้า 310-326.
 • ชนะวัฒน์ บุนนาค และอรอุมา นาทสีทา. (2563). การจัดการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานเพื่อ พัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้วยการนำเสนอพาวเวอร์พ็อยและการนำเสนอด้วยป้ายนิเทศ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 14 (4), หน้า 109-120.
 • ชนะวัฒน์ บุนนาค, วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ และอรอุมา นาทสีทา. (2563). การศึกษาอัตลักษณ์: กรณีศึกษาความเป็นจิตรลดาของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 35(3), หน้า 21-31

 

งานวิจัย | Research Projects

 • การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในด้าน เศรษฐกิจ: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานเพื่อ พัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้วยการนำเสนอพาวเวอร์พ็อยและการนำเสนอด้วยป้ายนิเทศ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน: กรณีศึกษาทุนทางวัฒนธรรมอาหารหวาน บ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน: กรณีศึกษาทุนทางวัฒนธรรมอาหารคาว บ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • การศึกษาอัตลักษณ์องค์กร: กรณีศึกษาการรับรู้ความเป็นจิตรลดาของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • การออกกำลังกายความเข้มข้นสูงที่มีผลต่อน้ำหนักตัวและค่าดัชนีมวลกาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนรายวิชากีฬาและนันทนาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • ผลการฝึกออกกำลังกายด้วยความหนักสลับเบาแบบวงจรต่อเส้นรอบเอว สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • ความรู้และพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาและ บุคลากร ในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • การศึกษาวัฒนธรรมชุมชน: กรณีศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากคล้าด้วยทุนวัฒนธรรมชุมชน ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • ผลการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพื่อลดไขมันในช่องท้อง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • ผลการประเมินภาวะโภชนาการ: กรณีศึกษาการประเมินสัดส่วนของร่างกาย (Anthropometric Assessment) ของนักศึกษาและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • โครงการการศึกษาการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกยางพาราของเกษตรกรรายย่อยจากระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสู่ระบบผสมผสาน

 

อื่น ๆ | Other

นำเสนอผลงาน

 • Jirasak Achariyayos, Onuma Natseeta, Trissana Sorrat. (2022). Study of Community Culture: Case Study of Dessert in Nong Phan Tha Subdistrict, So Phisai District, Bueng Kan Province. GMSARN Int. Conf. on Energy, Environment, and Development with Sustainability in GMS: Issues & Challenges, 8-9 December 2022. At The Regent Cha Am Beach Resort, Phetchaburi, Thailand.

 

บริการวิชาการ

 • อาจารย์พิเศษรายวิชาศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยเรื่อง“ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงานในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล” วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการพัฒนาอาชีพ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
 • โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)
 • โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

 

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

 • กีฬาและการออกกำลังกาย
 • อาหารเพื่อสุขภาพ
 • พัฒนาชุมชน