วิจัยและวิรัชกิจ

เกี่ยวกับเรา

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล..


ภาระหน้าที่

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล..

บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
สุจินต์ อภัยพิมพ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นพรัตน์ รังสิยาภรณ์รัตน์
นักวิเทศสัมพันธ์
รตยา สารพร
นักบริหารงานวิจัย