สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี (ปวส.)

รู้จักโรงเรียน

สาขาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย จัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” โดยการนำองค์ความรู้มาพัฒนาและต่อยอดทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดนตรีไทย โดยนำเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมมาสร้างองค์รู้ใหม่ในงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดนตรีไทย แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์คุณภาพเสียงและลักษณะโครงสร้างเครื่องดนตรีไทยดังเดิม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงและลดระยะเวลาการผลิตได้ 3 ถึง 4 เท่า ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าประเภทเครื่องดนตรีไทยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยสินค้าได้มาตรฐานการรับรองจากระบบประกันคุณภาพทุกเครื่องและสามารถการวางแผนธุระกิจดนตรี โดยเน้นให้มีคุณธรรมในวิชาชีพ ใส่ใจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขางานเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย

Thai Musical Instrument Production Technology

สาขาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย หรือ Thai Musical Instrument Production Technology แผนกวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันการศึกษาชั้นนำประเทศ ด้านการอนุรักษ์ดนตรีไทยได้จัดการเรียนการสอน สาขาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ถือเป็นหลักสูตร ที่พัฒนามาเพื่อต่อยอดการนำเทคโนโลยีมาผลิตอุตสาหกรรมการสร้างเครื่องดนตรีไทย

บุคลากร

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สุรัตน์ จั่นแย้ม
ที่ปรึกษา
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ จีระ สังเกตกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ติดต่อ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี (ปวส.)

ที่อยู่:

อาคาร 611/612 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์:

02-280-0551

โทรสาร:

02-282-1396

อีเมล:

saraban@cdti.ac.th