สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ค่าเทอมระดับปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี จำนวนค่าเทอมที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500
สาขาการเป็นผู้ประกอบการ 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 31,500 31,500 31,500 31,500 - - - -
สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500
สาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500

ค่าเทอมระดับวิชาชีพ ปวส.

หลักสูตร 2 ปี จำนวนค่าเทอมที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ปวส.) 22,600 22,600 22,600 22,600
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ปวส.) 20,500 20,500 20,500 20,500
ประเภทวิชาคหกรรม(ปวส.) 22,600 22,600 22,600 22,600
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส.) 22,600 22,600 22,600 22,600

ค่าเทอมระดับวิชาชีพ ปวช.

หลักสูตร 3 ปี จำนวนค่าเทอมที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ปวช.) 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.) 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500
ประเภทวิชาคหกรรม (ปวช.) 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500
ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวช.) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวช.) 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี (ปวช.) 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500