สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
หลักสูตร / สาขา

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ปวส.)

สาขางานเทคนิคยานยนต์
Mechanical Power Technology
สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
Automotive Body and Painting Technology

สามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงานผู้ช่วยวิศวกร หรือประกอบอาชีพส่วนตัว มีความสามารถทางด้านทดสอบการทำงานเครื่องยนต์ ทดสอบคุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหลบริการระบบส่งกำลังและระบบช่วงล่างยานยนต์ บริการระบบไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกของยานยนต์ดูแลรักษาเครื่องยนต์ดีเซลอุตสาหกรรม ดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรม ควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมยานยนต์และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

จุดเด่นของสาขา

นักเรียนสาขางานเทคนิคยานยนต์สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเครื่องยนต์เล็ก งานจักรยานยนต์ งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับอากาศรถยนต์ งานบำรุงรักษารถยนต์ คณิตศาสตร์ช่างยนต์ งานเครื่องมือกลช่างยนต์ งานปรับแต่งเครื่องยนต์ งานประดับยนต์ งานบริการรถยนต์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ( 15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ( 21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ( 4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ( 4 หน่วยกิต)

สาขานี้เรียนอะไร

เมื่อเรียนสาขานี้แล้วสามารถทำงานเกี่ยวกับงานเครื่องยนต์เล็ก งานจักรยานยนต์ งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับอากาศรถยนต์ งานบำรุงรักษารถยนต์ คณิตศาสตร์ช่างยนต์ งานเครื่องมือกลช่างยนต์ งานปรับแต่งเครื่องยนต์ งานประดับยนต์ งานบริการรถยนต์

จบแล้วมีงานทำ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สาขางานเทคนิคยานยนต์ Mechanical Power Technology
สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ Automotive Body and Painting Technology

เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถไปทำงานที่สถานประกอบการยานยนต์ชั้นนำ เช่น BMW งานซ่อมระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลและแก๊สโซลีน อีกทั้งประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานเครื่องกล งานเครื่องยนต์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้

สามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร หรือประกอบอาชีพส่วนตัว มีความสามารถทาง ด้านทดสอบการทำงานเครื่องยนต์ ทดสอบคุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล บริการระบบส่งกำลังและระบบช่วงล่างยานยนต์ บริการระบบไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกของยานยนต์ ดูแลรักษาเครื่องยนต์ดีเซลอุตสาหกรรม ดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรม ควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมยานยนต์ และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้