สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

Faculty of Digital Technology

รู้จักคณะ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering in Computer Engineering
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Computer Engineering)

………………………………………………………………………………………

สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts in Digital Design and Technology
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (การออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Digital Design and Technology)

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตที่เป็นคนดี  มีฝีมือ  มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยี   จัดการศึกษาตามแนวทาง “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน”  การเรียนรู้เน้นเรื่องการพัฒนา ระบบสมองกลฝังตัวและวิศวกรรมข้อมูล  สร้างทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นมืออาชีพ  การบริหารและการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ระบบ IoT และ ระบบ Cloud ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงออกแบบ

สาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี

Bachelor of Arts in Digital Design and Technology

หลักสูตรที่สอนด้านการออกแบบและนำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี ยังมีจำนวนน้อย และเป็นที่ต้องการ  จึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพ  ในการผลิตนักออกแบบที่มีความรู้ทางเทคโนโลยี  เช่น  นักออกแบบนวัตกรรมบริการดิจิทัล  นักออกแบบเว็บหรือโมบายแอปพลิเคชัน  นักวางแผนการตลาดดิจิทัล  นักพัฒนาด้านมัลติมีเดีย  นักออกแบบประสบการณ์  ส่วนติดต่อผู้ใช้  (UX/UI)  ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดิจิทัล  ผู้ร่วมทุนเจ้าของธุรกิจดิจิทัล  และผู้ประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ ที่มีสื่อกราฟิกมัลติมีเดียเป็นส่วนเกี่ยวข้องหลักสูตร  ได้ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการเรียนการสอนที่รองรับหลักทฤษฎีการออกแบบ  และเทคโนโลยีในอนาคต

เน้นผลิตนักออกแบบด้านดิจิทัล  ที่มีความเข้าใจมนุษย์  และเหมาะสมกับผู้ใช้งาน   การออกแบบจะใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี  เพื่อประยุกต์ใช้กับการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล   หรือที่เรียกว่า  “ Digital Product Design ”   ตัวอย่างเช่น  การออกแบบ Application, การออกแบบ UX/UI (User Experience และ User Interface Design), การออกแบบ Responsive Website สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ, Human Center Design, Communication Design, และ Graphic Design

บุคลากร

รองศาสตราจารย์
ดร. วรา วราวิทย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล
รองศาสตราจารย์
ดร. วรา วราวิทย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล
รองศาสตราจารย์
ดร. สุมาลี อุณหวณิชย์
อาจารย์ประจำคณะ
รองศาสตราจารย์
ดร. ธีรศิลป์ ทุมวิภาต
ผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ ชยันต์ คงทองวัฒนา
อาจารย์ประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาษิศร์ ณ รังษี
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ กฤษฎา พรหมสุทธิรักษ์
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ณัฐวดี ศรีคชา
อาจารย์ประจำคณะ
ดร. ศรายุทธ ฉายสุริยะ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. วรัญญู วงษ์เสรี
อาจารย์ประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิริทัต เตชะพะโลกุล
อาจารย์ประจำคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ดำรงค์ฤทธิ์ เศรษฐ์ศิริโชค
อาจารย์ประจำคณะ
คุณ อรไท เครือทองศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

ที่อยู่:

อาคาร ๖๑๕ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์:

02-121-3700 ต่อ 5001

โทรสาร:

02-280-0552

อีเมล:

fdt@cdti.ac.th