สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวช.)

รู้จักโรงเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีเกมและแอนิเมชัน การพัฒนาเว็บไซต์ และการใช้โปรแกรมสำนักงาน เข้าใจหลักการทำงาน การใช้งาน และการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เน้นจริยธรรมในการวิชาชีพและสังคม ฝึกฝนจากในห้องเรียนและประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการ และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology

เน้นการศึกษาและปฎิบัติงานพื้นฐานอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักการและกระบวนการแสดงความรู้ หลักการและกระบวนการของการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยเริ่มจากการเรียนงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนเพื่อต่อยอดแขนงต่างๆของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ งานเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบงาน โปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก โปรแกรมจัดการงานคอมพิวเตอร์ แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน

ข่าวสารกิจกรรม

บุคลากร

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สุรัตน์ จั่นแย้ม
ที่ปรึกษา
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ จีระ สังเกตกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ติดต่อ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวช.)

ที่อยู่:

อาคาร 611/612 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์:

02-280-0551

โทรสาร:

02-282-1396

อีเมล:

saraban@cdti.ac.th