ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวช.)

รู้จักโรงเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีเกมและแอนิเมชัน การพัฒนาเว็บไซต์ และการใช้โปรแกรมสำนักงาน เข้าใจหลักการทำงาน การใช้งาน และการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เน้นจริยธรรมในการวิชาชีพและสังคม ฝึกฝนจากในห้องเรียนและประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการ และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology

เน้นการศึกษาและปฎิบัติงานพื้นฐานอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักการและกระบวนการแสดงความรู้ หลักการและกระบวนการของการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยเริ่มจากการเรียนงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนเพื่อต่อยอดแขนงต่างๆของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ งานเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบงาน โปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก โปรแกรมจัดการงานคอมพิวเตอร์ แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน

บุคลากร

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สุรัตน์ จั่นแย้ม
ที่ปรึกษา
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ จีระ สังเกตกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร