ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ปวส.)

รู้จักโรงเรียน

สาขางานการตลาด เป็นเจ้าของกิจการผู้มีความสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อยู่ในภาคส่วนการบริหารการจัดการได้ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Manager) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยตลาด (Marketing Researcher) เจ้าหน้าที่อบรมด้านการตลาด เป็นต้น สามารถประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตัวได้เป็นอย่างดี และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการตลาด

Marketing

มุ่งเน้นการเรียนรู้แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ ทั้งด้านการวางแผนการตลาด การขายออนไลน์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีคุณภาพ การสื่อสารทางด้านภาษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโล ยีและก้าวทันโลก และเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างผู้ประกอบการมืออาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

บุคลากร

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สุรัตน์ จั่นแย้ม
ที่ปรึกษา
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ จีระ สังเกตกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร