สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ปวส.)

รู้จักโรงเรียน

สาขางานการตลาด เป็นเจ้าของกิจการผู้มีความสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อยู่ในภาคส่วนการบริหารการจัดการได้ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Manager) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยตลาด (Marketing Researcher) เจ้าหน้าที่อบรมด้านการตลาด เป็นต้น สามารถประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตัวได้เป็นอย่างดี และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการตลาด

Marketing

มุ่งเน้นการเรียนรู้แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ ทั้งด้านการวางแผนการตลาด การขายออนไลน์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีคุณภาพ การสื่อสารทางด้านภาษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโล ยีและก้าวทันโลก และเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างผู้ประกอบการมืออาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

บุคลากร

ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
สุรัตน์ จั่นแย้ม
ที่ปรึกษา
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ จีระ สังเกตกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ติดต่อ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ปวส.)

ที่อยู่:

อาคาร 611/612 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์:

02-280-0551

โทรสาร:

02-282-1396

อีเมล:

saraban@cdti.ac.th