ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์
ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สันทนีย์ ผาสุข
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ชนะวัฒน์ บุนนาค
รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์
ดร. อรรณพ ตันละมัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สุรพันธ์ ตันศรีวงศ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์
ดร. วรา วราวิทย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล
ดร. นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
อาจารย์ วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี