สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
หลักสูตร / สาขา

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.)

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
Electronic

การใช้ชีวิตในปัจจุบันนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวกล้วนแต่ใช้เทคโนโลยีที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมและเป็นส่วนประกอบแทบทั้งสิ้น เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ระบบเซนเซอร์เพื่อควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ จึงถือได้ว่างานอิเล็กทรอนิกส์เป็นงานที่มีความสำคัญ และมีความต้องการอย่างมากในวิชาชีพปัจจุบัน

จุดเด่นของสาขา

เป็นสาขาที่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต อุปกรณ์ในสาขาได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศ จึงได้ศึกษาเรียนรู้กับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย และได้เข้าฝึกทักษะวิชาชีพจากสถานประกอบการที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างโอกาสในการมีอาชีพกับหน่วยงานที่มีมาตรฐาน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • ระดับ ปวช. รับนักเรียนที่เรียนจบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ระดับ ปวส. รับนักเรียนที่เรียนจบ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

โครงสร้างหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร

สาขานี้เรียนอะไร

เรียนรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน วิชาพื้นฐานช่าง การคำนวนวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อสาร คลื่นสัญญาน ดิจิตอลเทคนิค ระบบภาพและเสียง ระบบโทรคมนาคม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไมโครคอลโทรเลอร์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จบแล้วมีงานทำ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรของรัฐในหลายด้าน เช่น

  • งานเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่เกี่ยวของกับ ระบบโทรศัพท์ ระบบส่งสัญญานดาวเทียม ระบบอินเตอร์เน็ต กับบริษัทด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีชื่อเสียง งานด้านการสื่อสารวิทยุการบิน
  • ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตกับผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน ทำงานเกี่ยวกับ การดูแลซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักรอัตโนมัติ ระบบการควบคุมแบบรีโมตคอนโทรล ระบบเซนเซอร์ และการวัดค่าด้วยเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
  • งานด้านบันเทิง ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบภาพ ระบบเสียง ในสตูดิโอต่างๆ การติดตั้งระบบแสงสีเสียงในงานคอนเสิร์ต และงานพิธีการต่างๆ การควบคุมโดรน โดยเป็นงานที่กำลังต้องการผู้มีความชำนาญเฉพาะทางด้านนี้อย่างมาก
  • งานด้านวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของโลกในอนาคต
  • สามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไปได้