สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วิจัย

ทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

1.1 )  อาจารย์/นักวิจัย ศึกษาหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการขอทุน และแบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้

  • ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
  • แบบฟอร์มเพื่อจัดทำเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (วิจัย01)
  • สรุปขั้นตอน รายการค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกได้ในโครงการวิจัย และแบบฟอร์มตัวอย่างการจัดทำงบประมาณที่จะเสนอในโครงการวิจัย

1.2)  อาจารย์/นักวิจัย จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบวิจัย01 และทำบันทึกข้อความ (ตัวอย่าง) นำส่งที่งานวิจัย บริการวิชาการ และวิรัชกิจ ชั้น 4 อาคาร 604
1.3)  งานวิจัยฯ จะตรวจสอบเอกสาร และแจ้งแก้ไขรายละเอียดเบื้องต้น ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

2.1)  งานวิจัยฯ จะแจ้งผลการอนุมัติ/แก้ไข แก่อาจารย์/นักวิจัยที่เสนอขอรับทุน
2.2)  กรณีที่ได้รับแจ้งอนุมัติทุน ให้ผู้วิจัยดาวน์โหลดสัญญารับทุน และกรอกรายละเอียดสัญญาจำนวน 2 ชุด พร้อมทั้งแบบขออนุมัติเบิกเงินทุน (วิจัย10) 1 ชุด และส่งที่งานวิจัยฯ เพื่อเสนอสัญญารับทุนกับอธิการบดี
2.3)  กรณีที่ต้องแก้ไข ให้แก้ไขรายละเอียดตามที่แจ้งและส่งที่งานวิจัยอีกครั้ง ตามมติที่ประชุม

3.1)  งานวิจัยฯ เสนอขออนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 1 และดำเนินการเบิกเงินทุนวิจัยร้อยละ 40 แก่ผู้วิจัย (เบิกเงินทดรองจ่ายครั้งที่ 1)
3.2) งานวิจัยฯ เสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง และสำเนาแจ้งผลงานการอนุมัติแก่ผู้วิจัย

4.1)  ผู้วิจัย รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (วิจัย 04) เพื่อขออนุมัติทุนวิจัยงวดที่ 2 หลังจากดำเนินการวิจัยได้ร้อยละ 50
4.2)  หลังจากได้รับอนุมัติ งานวิจัยฯ จะทำการขอเบิกเงินทดรองจ่ายในโครงการวิจัยครั้งที่ 2 (ร้อยละ 40)

5.1)  ผู้วิจัย เสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (วิจัย05) เพื่อขออนุมัติปิดโครงการและเบิกเงินทุนวิจัยงวดสุดท้าย ร้อยละ 20
5.2)  งานวิจัยแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยฯ ในการพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อแก้ไข/อนุมัติให้ปิดโครงการวิจัย
5.3)  ผู้วิจัยจัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อเบิกคืนเงินยืมทดรองจ่าย (รวมร้อยละ 80) และเบิกเงินงวดสุดท้ายร้อยละ 20 ของโครงการ
5.4)  ผู้วิจัยปรับแก้ไขรูปแบบของรายงานฉบับสมบูรณ์ (Format) และส่งที่งานวิจัยจำนวน 2 เล่ม

แบบฟอร์มทุนวิจัย​

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย

ข้อมูลโครงการ 2560

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด ประเภททุนวิจัย
1 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง การใช้งานวงจรเรโซแนนซ์ สำหรับการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์กนกวรรณ เรืองศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม
2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวหอมมะลิ 100% บรรจุถุง 5 กิโลกรัมในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์ณชพัฒน์ อัศวรัชชนันท์ คณะบริหารธุรกิจ ทุนวิจัยคณะบริหารธุรกิจ
3 ทักษะการเรียนรู้และการใช้ไอทีที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการสร้าง “ฟูดเทค สตาร์ทอัพ” อาจารย์สุรัตนา นิลพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ ทุนวิจัยคณะบริหารธุรกิจ
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟู้ดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์ณชพัฒน์ อัศวรัชชนันท์ คณะบริหารธุรกิจ ทุนวิจัยคณะบริหารธุรกิจ
5 การก่อตั้งและการพัฒนาธุรกิจร้านขนมหวาน: กรณีศึกษา “อาฟเตอร์ ยู” อาจารย์ปเนตร เสรีรังสรรค์ คณะบริหารธุรกิจ ทุนวิจัยคณะบริหารธุรกิจ
6 การใช้เนื้อลูกสำรองเพื่อทดแทนการใช้ไขมันในเค้กช็อกโกแลต นางสาวพัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ทุนวิจัยคณะบริหารธุรกิจ
7 การศึกษาประสิทธิภาพเตาเผาพลาสมาเพื่อการกำจัดขยะติดเชื้อ ผศ.โกศิน สวนานนท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 การศึกษาความก้าวหน้าทางคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา อาจารย์ลภัส พูลเพิ่ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 การพัฒนานวัตกรรมและเครื่องหั่นข้าวเกรียบฟักทองขนาดครัวเรือน ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 การปรับปรุงและจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ อาจารย์กฤษฎา ศรีจันทร์พิยม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 ศึกษาการเตรียมชั้นฟิล์มแผ่นนาโนทังสเตนออกไซต์เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กโตรโครมิค อาจารย์สายัณห์ ฉายวาส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12 การพัฒนาเครื่องมือวัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องพาเลทอินไลน์เคียว อาจารย์กนกวรรณ เรืองศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13 การศึกษาการรับรู้ชนิดของสารอาหารและปัจจัยในการกำหนดรูปแบบคำกล่าวอ้างทางโภชนาการในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกทม. อาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร คณะบริหารธุรกิจ ทุนวิจัยคณะบริหารธุรกิจ
14 การพัฒนาสูตรคุกกี้จากแป้งข้าวปิ่นเกษตรรวมกับแป้งฟักทองและแป้งกล้วย กรณีศึกษา สูตรของศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก อาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร คณะบริหารธุรกิจ ทุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม
15 Driving employee engagement in sustainability through internal communication: the case study of a food and beverage corporation in Thailand นายปเนต เสรีรังสรรค์ คณะบริหารธุรกิจ ทุนวิจัยคณะบริหารธุรกิจ

ข้อมูลโครงการ 2561

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด ประเภททุนวิจัย
1 การปรับปรุงคุณภาพทอดมันปลาจากปลาหลากหลายสายพันธุ์ อาจารย์ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร คณะบริหารธุรกิจ ทุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอร์เบทจากกากผลไม้ อาจารย์ ดร.บดินทร์ เตชะรัตนไกร คณะบริหารธุรกิจ ทุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม
3 การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในด้านเศรษฐกิจของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หลังศึกษารายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม
4 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ต่ออัตลักษณ์ขององค์กร : การรับรู้ความเป็นจิตรลดาของนักศึกษาและบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยองค์กร/วิจัยสถาบัน
5 จิตรลดาสุขภาวะดี ชีวีมีสุข ระยะที่ 2 อาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร คณะบริหารธุรกิจ ทุนวิจัยองค์กร/วิจัยสถาบัน

ข้อมูลโครงการ 2562

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด ประเภททุนวิจัย
1 การพัฒนาเครื่องผลิตดินจากเศษอาหารและวัสดุอินทรีย์ รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม
2 การพัฒนาหุ่นยนต์สี่ขาต้นแบบสำหรับการเรียนรู้ อาจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ แก้วมรกต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม
3 ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาทุนทางวัฒนธรรมอาหารบ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อาจารย์จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม
4 การพัฒนาเซกเวย์เพื่อการศึกษา อาจารย์ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม
5 การใช้ทักษะดิจิทัลของผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์สุรัตนา นิลพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ ทุนวิจัยคณะบริหารธุรกิจ

ข้อมูลโครงการ 2563

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด ประเภททุนวิจัย
1 รูปแบบระบุสัญญานมือเพื่อควบคุมการทำงานของบ้านอัจฉริยะด้วยคุณสมบัติรหัสลูกโซ่ อาจารย์ชยันต์ คงทองวัฒนา คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ทุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม
2 การศึกษาภาษาพื้นถิ่นในบ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อาจารย์จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
3 การปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาจารย์ธเนศ แม้นอินทร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
4 ทัศนของศาลเกี่ยวกับการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยาอย่างร้ายแรงอันนำไปสู่เหตุหย่า : ศึกษาเปรียบเทียบคำพิพากษาศาลไทย อังกฤษและญี่ปุ่น อาจารย์สัจจาวุฒิ รอดสำราญ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
5 ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะของนักศึกษาและบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาจารย์ตฤษณา โสรัจจ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
6 การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาเวียดนาม อาจารย์มนต์ธิณีร์ วิเศษศักดิ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
7 การศึกษาองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาจารย์อรอุมา นาทสีทา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
8 การปริวรรตและแปลคัมภีร์วุษณุสหัสรนามสโตตระเป็นภาษาไทย อาจารย์พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
9 การศึกษาระดับความรู้ด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์และการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อาจารย์วราคณา เฑียรบุญเลิศรัตน์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
10 ความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนออนไลน์ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาจารย์อัญชพร มณีนพ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
11 โครงการการเพิ่มมูลค่าสับปะรดและผลิตภัณฑ์จากสับปะรดชุมชน ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (ทุนภายนอก) กสศ. อาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร คณะบริหารธุรกิจ ทุนวิจัยภายนอก
12 ตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสระบบไฮบริดเพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและบุคลากรทางแพทย์ควบคุมผ่านอินเตอร์เนตของสรรพสิ่งสำหรับโรงพยาบาล สถานพยาบาลและบริเวณพื้นที่ชุมชน อาจารย์กนกวรรณ เรืองศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข้อมูลโครงการ 2564

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด ประเภททุนวิจัย
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำกระเจี๊ยบสกัดเย็น อ.ดร.บดินทร์ เตชะรัตนไกร คณะบริหารธุรกิจ ทุนวิจัยคณะบริหารธุรกิจ
2 การศึกษาสัดส่วนของโรงไฟฟ้าเสมือนรายภูมิภาคสำหรับระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย ผศ.เพชร นันทิวัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม
3 รถไฟฟ้าโดยสารขนาดเล็กที่มีระบบความปลอดภัยก่อนการชน  อ.ดร.อุดมศักดิ์ แก้วมรกต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม
4 การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและระบบประจุแบตเตอรี่ด้วยโซล่าเซลล์เพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งานสำหรับพื้นที่เกษตรนวัต  รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม
5 รถแทรกเตอร์ไฟฟ้า ผศ.โกศิน สวนานนท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม
6 การพัฒนาเกมส์ที่ใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวันในหัวข้อเรื่องการประกันภัยภาษีบุคคลเงินได้บุคคลธรรมดาและการใช้สถิติในชีวิตประจำวัน อาจารย์กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
7 มาตรการในการควบคุมการจัดจำหน่ายอาหารใน Food truck ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร: ศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เมืองในสหรัฐอเมริกา อาจารย์สัจจาวุฒิ รอดสำราญ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
8 การสร้างเกณฑ์การประเมินทักษะกีฬาแบดมินตันสำหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาจารย์อรอุมา นาทสีทา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
9 การรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนวิจัยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
10 นวัตกรรมตู้ล็อคเกอร์ปลอดเชื้อควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน (ทุนภายนอก) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ผศ.ดร.กนกวรรณ รศ.ดร.ปรีชา อ.สายัณห์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนวิจัยภายนอก

ข้อมูลโครงการ 2565

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด ประเภททุนวิจัย
1 ผลการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงที่มีส่งผลต่อน้ำหนักและค่าดัชนีมวลกาย อ.ดร.อรอุมา นาทสีทา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2 ผลการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงแบบวงจรที่มีส่งผลต่อเส้นรอบเอว อ.ดร.อรอุมา นาทสีทา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
3 ความรู้ และพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อ.ดร.อรอุมา นาทสีทา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
4 แนวทางการพัฒนาการรู้สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อ.ดร.ตฤษณา โสรัจจ์ อ.ดร. สรประเวศ กระจ่างคันถมาตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
5 การศึกษาวัฒนธรรมอาหารหวาน ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อ.ดร.อรอุมา นาทสีทา อ.จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ อ.ดร.ตฤษณา โสรัจจ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
6 การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ  อ.พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม
7 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  อ. ดร.ตฤษณา  โสรัจจ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม
8 รถขนส่งไฟฟ้ารางเดี่ยวเพื่องานเกษตร  ผศ. โกศิน  สวนานนท์ อ.บัณฑิต มหาศรานนท์ อ.สุเมธา ทรัพย์รังสี ผู้เชี่ยวชาญ        ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่สังคม
9  โครงการพัฒนาปลาเค็มลดเกลือร่วมกับกระบวนการฉายรังสี (ทุนภายนอก) อ.ณัฐพงศ์ วีระทวีพร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
10 โครงการศึกษาการปนเปื้อนในอาหารจากการใช้อะลูมิเนียมฟอยล์ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ (ทุนภายนอก) อ. ดร.อุดมศักดิ์  แก้วมรกต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
11 โครงการพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นสำหรับการซ่อมบำรุงแบบคาดการณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ของเครื่องปฏิกรณ์ ปปว.๑/๑ (ทุนภายนอก) อ. ดร.อุดมศักดิ์  แก้วมรกต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
12 โครงการออกแบบและประกอบหุ่นยนต์สำหรับการจัดแกนเครื่องปฏิกรณ์ โดยหุ่นยนต์มีรูปแบบงู (Snake Arm Robot)  (ทุนภายนอก) อ. ดร.อุดมศักดิ์  แก้วมรกต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
13 การพัฒนาโปรแกรม Aion เพื่อใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ (ทุนภายนอก) ผศ. ดร.พรพิพัฒน์ จูฑา  คณะบริหารธุรกิจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 


ผลงานวิจัย

การตีพิมพ์บทความวิชาการ

การตีพิมพ์บทความวิชาการ ปี 2557

ที่  บทความวารสาร นักวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ (พ.ศ.)
1 นิพนธ์ ทางทอง, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล. (2557). การพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมสายอากาศโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ MISDOP. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7, กรุงเทพฯ. http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th/nc7/NCTechEd07/NCTechEd07TTE09.pdf นิพนธ์ ทางทอง, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล 2557
2 นุชนาฏ ชุ่มชื่น, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล. (2557). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ KWSLPA สำหรับการสอนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7, 293–298. http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th/nc7/NCTechEd07/NCTechEd07CED03.pdf นุชนาฏ ชุ่มชื่น, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล 2557
3 พินิจ เนื่องภิรมย์, กนกวรรณ เรืองศิริ, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล. (2014). การพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติการเรื่อง คลื่นยืนบนสายส่งความถี่สูง. 139–143. http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th/nc7/NCTechEd07/NCTechEd07TTE07.pdf พินิจ เนื่องภิรมย์, กนกวรรณ เรืองศิริ, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล 2557

การตีพิมพ์บทความวิชาการ ปี 2558

ที่  บทความวารสาร นักวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ (พ.ศ.)
1 Klinbumrung, K., Tansriwong, S., & Akatimagool, S. (2015). The Development of Instructional Package on High-frequency Transmission Line Engineering using REPEA Learning Model. 4. Klinbumrung, K., Tansriwong, S., & Akatimagool, S.  2558
2 Ruangsiri, K., Nuangpirom, P., & Akatimagool, S. (2015). The Development of Instructional Tools for Analog and Digital Modulation in Communication Systems. The 3rd International Conference on Technical Education 2015, 65–69. Ruangsiri, K., Nuangpirom, P., & Akatimagool, S. 2558
3 พิชิต อ้วนไตร, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานแบบ DAPOA สำหรับการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. 158–163. http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th/nc8/NCTechEd08/ncteched08TTE07.pdf พิชิต อ้วนไตร, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล.  2558
4 วารินี วีระสินธุ์, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ MIASCE สำหรับการศึกษาด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8, 164–169. http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th/nc8/NCTechEd08/ncteched08TTE08.pdf วารินี วีระสินธุ์, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล 2558

การตีพิมพ์บทความวิชาการ ปี 2559

ที่  บทความวารสาร นักวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ (พ.ศ.)
1 ชัยณรงค์ เย็นศิริ & กฤษฎา ศรีจันทร์พิยม. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการประเมินสภาพจริง ในวิชาการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทางอาชีวศึกษาของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 68–73. ชัยณรงค์ เย็นศิริ & กฤษฎา ศรีจันทร์พิยม. 2559
2 ดิเรก มณีวรรณ, พินิจ เนื่องภิรมย์, ศรายุทธ คงตา, ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย, & กนกวรรณ เรืองศิริ. (2559). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจุมล่า สำหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี. ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 (NCTeached9), 287–292. ดิเรก มณีวรรณ, พินิจ เนื่องภิรมย์, ศรายุทธ คงตา, ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย, & กนกวรรณ เรืองศิริ. 2559
3 พินิจ เนื่องภิรมย์, มานัส สุนันท์, กนกวรรณ เรืองศิริ, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล. (2559). การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ SMILE โดยใช้การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นฐานสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์. 74–79. พินิจ เนื่องภิรมย์, มานัส สุนันท์, กนกวรรณ เรืองศิริ, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล 2559

การตีพิมพ์บทความวิชาการ ปี 2560

ที่  บทความวารสาร นักวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ (พ.ศ.)
1 ณัฐพงศ์ วีระทวีพร, วิภาพรรณ ปณิธานธรรม, พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์, ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร, สุชญา ศรีศรานนท์, & สุรัตนา นิลพันธุ์. (2017). การพัฒนารูปแบบคำกล่าวอ้างทางโภชนาการเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลโภชนาการในอาหารแปรรูป ในกลุ่มผู้สูงอายุเขตกรุงเทพฯ. 513–521. ณัฐพงศ์ วีระทวีพร, วิภาพรรณ ปณิธานธรรม, พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์, ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร, สุชญา ศรีศรานนท์, & สุรัตนา นิลพันธุ์ 2560
2 Direk Maneewan, Pinit Nuangpirom, & Kanokwan Ruangsiri. (2017). The Development of GUI – MATLAB Based Simulation Program for Principle of Communication System Course. The 2nd Internation STEM Education Comference (Istem-ED2017). The 2nd Internation STEM Education Comference (Istem-ED2017), Bangkok. Direk Maneewan, Pinit Nuangpirom, & Kanokwan Ruangsiri 2560
3 Kanokwan Ruangsiri, Surapan Tansriwong, Patinya Sakhwan, & Somsak Akatimagool. (2017). The Development of Training Package using P-PIADA Learning Model; A Case Study on usage of GUI – MATLAB Program. Proceedings of The 2nd Internation STEM Education Comference (Istem-ED2017). Kanokwan Ruangsiri, Surapan Tansriwong, Patinya Sakhwan, & Somsak Akatimagool 2560
4 Krisda Yingkayun, Pinit Nuangpirom, Sayan Chaiwas, & Kanokwan Ruangsiri. (2017, July 14). Development of Instructional Package Using Flipped Classroom Model for eletrics engineering education; Acase study on Usage of Visio Program. The 2nd International STEM Education Conference, Chiang Mai. http://istem-ed.com/istem-ed2017/images/proceeding/iSTEM-Ed%202017Proceeding_V10_CSN.pdf Krisda Yingkayun, Pinit Nuangpirom, Sayan Chaiwas, & Kanokwan Ruangsiri 2560
5 Panet Serirungsun. (2017). Enhancing Employee engagement in sustainability throught internal communication: A case study of a Thai restaurant chain. International Conference for Case Studies on Development Administration 2017 (NIDA-ICCS 2017). Panet Serirungsun 2560
6 Pinit Nuangpirom, Kanokwan Ruangsiri, & Somsak Akatimagool. (2017). The GUI-MATLAB based Simulation Program for Principle of Communication System Course. Srinakharinwirot Engineering Journal, 12(2), 160–167. Pinit Nuangpirom, Kanokwan Ruangsiri, & Somsak Akatimagool. 2560
7 ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร, จันทร์จิรา วันชนะ, & ฤทธิชัย อัศวราชันย์. (2560). จลนพลศาสตร์การอบแห้งของหัวไชเท้าแผ่น. 8–13. ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร, จันทร์จิรา วันชนะ, & ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2560
8 กฤษฎา ศรีจันทร์พิยม & สายัณห์ ฉายวาส. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เรื่อง PLC ในงานควบคุมทางอุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา. 22–29. กฤษฎา ศรีจันทร์พิยม & สายัณห์ ฉายวาส 2560
9 ชัยณรงค์ เย็นศิริ & กฤษฎา ศรีจันทร์พิยม. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในวิชาการพัฒนาหลักสูตร และบุคลากรทางอาชีวศึกษาของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 47–51. ชัยณรงค์ เย็นศิริ & กฤษฎา ศรีจันทร์พิยม 2560
10 ปเนต เสรีรังสรรค์. (2017). การจัดการสื่อสารภายในเพื่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า: กรณีศึกษา เครือข่ายร้านอาหารสัญชาติไทย. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 40(156), 146–178. ปเนต เสรีรังสรรค์ 2560

การตีพิมพ์บทความวิชาการ ปี 2561

ที่  บทความวารสาร นักวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ (พ.ศ.)
1 พันทิพ เชาน์สมบูรณ์. (2561b). การใช้เนื้อลูกสำรองเพื่อทดแทนการใช้ไขมันในน้ำสลัดเธาซันด์ไอส์แลนด์. วารคหเศรษฐศาสตร์, 61(2), 4–15. พันทิพ เชาน์สมบูรณ์ 2561
2 พันทิพ เชาน์สมบูรณ์. (2561). การใช้เนื้อลูกสำรองเพื่อทดแทนการใช้ไขมันในเค้กช็อกโกแลต. คหเศรษฐศาสตร์, 61(3), 19–30. พันทิพ เชาน์สมบูรณ์ 2561
3 ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร & ฤทธิชัย อัศวราชันย์. (2561). ผลของอุณหภูมิและความหนาต่อค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ยังผลของการอบแห้งหัวไชเท้า. ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7, 1372–1378. ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร & ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2561
4 กนกวรรณ เรืองศิริ, พินิจ เนื่องภิรมย์, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล. (2561). การพัฒนาเครื่องมือวัดเสมือนจริงแบบต้นทุนต่ำสำหรับการวัดรูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศ. 175–178. กนกวรรณ เรืองศิริ, พินิจ เนื่องภิรมย์, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล 2561
5 Kanokwan Ruangsiri, Surapan Tansriwong, & Somsak Akatimagool. (2018). The Development of Training Package using P-PIADA Training Model; A Case Study on usage of GUI-MATLAB Program. Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 23(3), 1–9. Kanokwan Ruangsiri, Surapan Tansriwong, & Somsak Akatimagool. 2561
6 Nuangpirom, P., Ruangsiri, K., & Akatimagool, S. (2018). A Dual-Band Microstrip fed Monopole Quasi—Yagi Antenna. 2018 International Electrical Engineering Congress (IEECON), 1–4. https://doi.org/10.1109/IEECON.2018.8712181 Nuangpirom, P., Ruangsiri, K., & Akatimagool, S. 2561
7 กนกวรรณ เรืองศิริ, เอกพันธุ์ พาเจริญ, ศุภร แท่นแก้ว, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล. (2561). การสอนด้านวิศวกรรมโดยใช้การจำลองสถานการณ์แบบ RISDA สำหรับการศึกษาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า. 498–501. กนกวรรณ เรืองศิริ, เอกพันธุ์ พาเจริญ, ศุภร แท่นแก้ว, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล.  2561
8 กฤษฎา ศรีจันทร์พิยม & วิรัติ อัศวานุวัตร. (2561). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองของ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันทคโนโลยีจิตรลดา. 521–529. https://doi.org/10.14416/c.fte. กฤษฎา ศรีจันทร์พิยม & วิรัติ อัศวานุวัตร.  2561
9 ณชพัฒน์ อัศวรัชชนันท์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟู้ดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร. 241–262. ณชพัฒน์ อัศวรัชชนันท์.  2561
10 ณชพัฒน์ อัศวรัชชนันท์. (2561a, March 1). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลการตัดสินใจซื้อข้าวหอมมะลิ 100% บรรจุถุง 5 กิโลกรัมในเขตกรุงเทพมหานคร. ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ราชภัฏจอมบึงวิจัย, ราชบุรี. ณชพัฒน์ อัศวรัชชนันท์.  2561
11 รัชดา รชตะนันทน์. (2018, March 8). อิทธิพลของภาษาที่ใช้ในชื่อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปต่อการรับรู้คุณค่าของการบริโภค. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5. ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5, เพชรบูรณ์. รัชดา รชตะนันทน์ 2561
12 เติมพงษ์ ศรีเทศ, คทา จารุวงษ์รังสี, เพชร นันทิวัฒนา, ณรงค์ อยู่ถนอม, & ปรีชา กอเจริญ. (2561). การประยุกต์ใช้การสื่อสารด้วยแสงที่มองเห็นสำหรับพิพิธภัณฑ์อัจฉริยะ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON41), 69–72. เติมพงษ์ ศรีเทศ, คทา จารุวงษ์รังสี, เพชร นันทิวัฒนา, ณรงค์ อยู่ถนอม, & ปรีชา กอเจริญ 2561
13 ปฏิญญา ศักดิ์หวาน, พิชญา บุณณะ, ศิรวิทย์ สัญญะ, กฤษฎา ศรีจันทร์พิยม, & ลภัส พูลเพิ่ม. (2561). อุปกรณ์แสดงปริมาณการใช้และประเมินค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยเวลาจริงผ่านระบบออนไลน์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON41), 302–305. ปฏิญญา ศักดิ์หวาน, พิชญา บุณณะ, ศิรวิทย์ สัญญะ, กฤษฎา ศรีจันทร์พิยม, & ลภัส พูลเพิ่ม 2561
14 กนกวรรณ เรืองศิริ, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล, & พินิจ เนื่องภิรมย์. (2561). สายอากาศรูปทรงคล้ายยากิ-อูดะ มัลติอินพุต มัลติเอาต์พุต สำหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON41), 33–36. กนกวรรณ เรืองศิริ, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล, & พินิจ เนื่องภิรมย์ 2561
15 สายัณห์ ฉายวาส, ไชยพร หงส์ทอง, พงศธร ภู่จ้อย, ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย, & กนกวรรณ เรืองศิริ. (2561). ระบบยืม-คืนเครื่องมือห้องปฏิบัติการสำหรับสถาบันการศึกษาผ่านระบบออนไลน์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON41), 298–301. สายัณห์ ฉายวาส, ไชยพร หงส์ทอง, พงศธร ภู่จ้อย, ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย, & กนกวรรณ เรืองศิริ 2561

การตีพิมพ์บทความวิชาการ ปี 2562

ที่  บทความวารสาร นักวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ (พ.ศ.)
1 Ruangsiri, K., & Akatimagool, S. (2019). Development of P-PIADA Teaching Model based on STEAM Education on Communication Network Analysis. 2019 6th International Conference on Technical Education (ICTechEd6), 1–5. https://doi.org/10.1109/ICTechEd6.2019.8790936   2562
2 Ruangsiri, K., Tansriwong, S., Poolperm, L., Theankeaw, S., & Nuangpirom, P. (2019). Development of Virtual Experimental Package for Resonance Circuit Education. 2019 6th International Conference on Technical Education (ICTechEd6), 1–5. https://doi.org/10.1109/ICTechEd6.2019.8790876   2562
3 กิจจา ไชยทนุ, ดิเรก มณีวรรณ, พินิจ เนื่องภิรมย์, & กนกวรรณ เรืองศิริ. (2562). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการเกษตรกรรมสำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน. 374–379. https://doi.org/10.14416/c.fte.   2562
4 Nuangpirom, P., Ruangsiri, K., & Akatimagool, S. (2019). Low-Profile, MIMO Antenna Based on Substrate Integrated Waveguide for WLAN Applications. 2019 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 740–743. https://doi.org/10.1109/ECTI-CON47248.2019.8955175   2562
5 กนกวรรณ เรืองศิริ, ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย, พินิจ เนื่องภิรมย์, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล. (2562). การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การเชื่อมโยงและควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ผ่านคอมพิวเตอร์สำหรับครูวิศวกรรมไฟฟ้า. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน, 174–177.   2562
6 กนกวรรณ เรืองศิริ, อติ พงษ์พาชำนาญเวช, พรชนก วาณิช, ประธาน ชมเมืองปัก, & จักรวรรดิ ดียิ่ง. (2562). การพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับการประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิกส์ในเครื่องพาเลทอินไลน์ยูวีเคียว. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ, 271–275.   2562
7 สายัณห์ ฉายวาส, ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย, & อุดมศักดิ์ แก้วมรกต. (2562). อุปกรณ์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนการบุกรุกส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON42), 525–528.   2562
8 พินิจ เนื่องภิรมย์, กิจจา ไชยทนุ, กนกวรรณ เรืองศิริ, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล. (2562). สายอากาศรูปทรงคล้ายยากิ-อูดะ แฟร็กทัล สำหรับเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON42), 377–380.   2562
9 อติพงษ์ แสงสุข, หญิง แซ่โค้ว, มารุต รัตนวิชชายานนท์, เสมา พัฒน์ฉิม, ปรีชา กอเจริญ, ชยันต์ คงทองวัฒนา, & เพชร นันทิวัฒนา. (2562, October 30). ระบบจัดการลงทะเบียนและควบคุมห้องพักโฮสเทลจากการจองออนไลน์หลายตัวแทน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON42).   2562
10 โกศิน สวนานนท์, ปฎิญญา ศักดิ์หวาน, จรูญวิทย์ ลีลาชัยเจริญภัณฑ์, สุทธิศักดิ์ ชูมนตรี, & ปรีชา กอเจริญ. (2562). ต้นแบบเตาเผาพลาสมาเพื่อการกำจัดขยะเข็มฉีดยาในโรงพยาบาล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON42), 521–524.   2562
11 ปฏิญญา ศักดิ์หวาน, ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย, นริศพล ชวิตรานุรักษ์, & กฤตภาส คงเพชร. (2562). การพัฒนาระบบปรับสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกพืชเมืองหนาว. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON42), 529–532.   2562
12 Kaewmorakot, U., Prongpimai, P., & Ruangsiri, K. (2019). Development and Efficiency Validation of Training Course on Machine Learning for Industrial Education. 2019 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI), 126–129. https://doi.org/10.1109/ICPEI47862.2019.8945000   2562
13 Kaewmorakot, U., Thaenkaew, S., & Ruangsiri, K. (2019). Development of Training Package on Machine Vision applying STEM Approach for Industrial Education. 2019 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI), 130–133. https://doi.org/10.1109/ICPEI47862.2019.8944953   2562
14 Sonthitham, A., Ruangsiri, K., & Thongchaisuratkul, C. (2019). Development and Efficiency Validation of Training Course on Smart Farm based on STEM Education: A Case Study of Abalone Mushroom. 2019 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI), 122–125. https://doi.org/10.1109/ICPEI47862.2019.8944942   2562
15 Veeradech Siriariyaporn & Krishda Srichanpiyom. (2019). Optimal Planning fot Shares Battery Energy Storage System among Residential Consumers. The 14th GMSARN Internation Conference 2019. The 14th GMSARN Internation Conference 2019, Lao People’s Democratic Republic.   2562

การตีพิมพ์บทความวิชาการ ปี 2563

ที่  บทความวารสาร นักวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ (พ.ศ.)
1 Chaithanu, K., Nuangpirom, P., & Ruangsiri, K. (2020). A Development of Instructional Model Based on Work-Integrated Learning for New Generation of Graduates: Case Study of Fujikura Electronics (Thailand) Ltd. In M. E. Auer, H. Hortsch, & P. Sethakul (Eds.), The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education (pp. 456–468). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-40274-7_45   2563
2 ชนะวัฒน์ บุนนาค, อรอุมา นาทสีทา, & วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ. (2563). การศึกษาอัตลักษณ์: กรณีศึกษาความเป็นจิตรลดาของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 35(3), Article 3. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/eduku/article/view/242201   2563
3 พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรชน์. (2020). แนวคิดเรื่องศักติที่ปรากฏในเสาน์ทรยะลหรี. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 8(2), 95–109.   2563
4 พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรชน์. (2563). แนวคิดเรื่องศักติที่ปรากฏในเสาน์ทรยะลหรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1, เชียงใหม่.   2563
5 Chayakulkheeree, K., Hengsritawat, V., Nantivatana, P., & Kocharoen, P. (2020). Non-Invasive Equivalent Circuit Method for Three-Phase Induction Motor Efficiency Estimation using Particle Swarm Optimization. International Energy Journal, 20(2), 209–224.   2563
6 Nuangpirom, P., Chaitanu, K., & Ruangsiri, K. (2020). Self-learning package development on the application of the internet of things to agriculture for the study application. 2020 7th International Conference on Technical Education (ICTechEd7), 45–49. https://doi.org/10.1109/ICTechEd749582.2020.9101240   2563
7 Thaenkaew, S., Sungkedkit, C., & Ruangsiri, K. (2020). Promotion of Advanced Practical Skills Using Disciplinary Integration Teaching and Learning Activity for Electrical Engineering Education. 2020 7th International Conference on Technical Education (ICTechEd7), 24–27. https://doi.org/10.1109/ICTechEd749582.2020.9101252   2563
8 ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร & กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2020). ผลของทรานส์กลูตามิเนสและแป้งดัดแปรต่อคุณภาพของทอดมันปลา. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, 11(2), 380–395.   2563
9 ชนะวัฒน์ บุนนาค & อรอุมา นาทสีทา. (2020). การจัดการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้วยการนำเสนอพาวเวอร์พอยและการนำเสนอด้วยป้ายนิเทศ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 14(4), 109–120.   2563
10 Krishda Srichanpiyom & Patinya Sakwan. (2020, December 21). Performance Evaluation the Capacity of the Photovoltaic System with Solar Radiation Model Using Ambient Temperature Data: A Case Study of Bangkok, Thailand. The 15th GMSARN International Conference 2020 (GMSARN 2020), Ayutthaya.   2563
11 Thaenkaew, S., & Sungkedkit, C. (2020). The Development of Mastery Learning Self-Study Package for Air-Conditioning System Practice Skills. 2020 5th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 123–126. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed50324.2020.9332786   2563
12 Thaenkaew, S., & Sungkedkit, C. (2020). Management of Integrated Learning Approach for Electrical Installation Practice Skills. 2020 5th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 73–76. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed50324.2020.9332655   2563
13 Srichanpiyom, K., & Siriariyaporn, V. (2020). A Study and Planning of Electrical Energy Conservation in the Building: A Case Study of Rajasudasambhava 60 Building. 2020 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI), 249–254. https://doi.org/10.1109/ICPEI49860.2020.9431417   2563
14 Petcharaks, N., Nantivatana, P., & Chayakulkheeree, K. (2020). Coordinated Generation Scheduling for Multi-Area System Considering Tie-Line  Constraint. The 15th GMSARN International Conference 2020. http://www.gmsarn.com/conference2020/topics/   2563
15 Ruangsiri, K., kocharoen, P., Chaiwas, S., Hutavadhana, V., Achariyayos, J., & Tansriwong, S. (2020). Development of Interdisciplinary Integrated Teaching Model on Sensor Technology and Applications for Industrial Education. 2020 5th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 113–117. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed50324.2020.9332690   2563
16 Nantivatana, P., Phasukkit, P., Tungjitkusolmun, S., & Chayakulkheeree, K. (2020). Optimal Antenna Slot Design for Hepatocellular Carcinoma Microwave Ablation Using Multi-Objective Fuzzy Decision Making. International Journal of Intelligent Engineering and Systems, 13(5), 38–50. https://doi.org/10.22266/ijies2020.1031.05   2563
17 Sayan Chaiwas, Patinya Sakwan, Chanunthorn Chananonnawathorn, Wantanee Hincheeranun, Mati Horprathum, & Narong Sangwaranatee. (2020). EFFECT OF ANNEALED AMBIENT ON STRUCTURAL, MORPHOLIGAL AND ELECTROCHROMIC PROPERTIES OF WO3 NANOPLATES. Suranaree Journal of Science and Technology, 27(2), 030023(1-5).   2563
18 Chutimawan Keawjumnong. (2020). Tranformation Leadership and the Development of Small Business Entrepreneurs in Songkhla during the COVID-19 Pandemic in Thailand. The 8th CAS National and International Conference and E-San Relations Education Administration Conference 12th: “Higher Education’s Move and Trend to Combat COVID-19” (CASNIC & ESEC 2020).   2563
19 Srited, T., Chayakulkheeree, K., Nantivatana, P., & Kocharoen, P. (2020). Induction Motor Equivalent Circuit Parameters Determination Using Particle Swarm Optimization with Multiple Operating Conditions. รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (EECON43), 65–68.   2563

การตีพิมพ์บทความวิชาการ ปี 2564

ที่  บทความวารสาร นักวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ (พ.ศ.)
1 ชยันต์ คงทองวัฒนา. (2564). ระบบระบุรูปแบบสัญญานมือเพื่อควบคุมการทำงานของบ้านอัจฉริยะ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 CRCI  2021 Online, 213–222.   2564
2 สายัณห์ ฉายวาส, กฤษฎา ศรีจันทร์พิยม, ปฎิญญา ศักดิ์หวาน, & กนกวรรณ เรืองศิริ. (2564). การพัฒนาระบบตรวจสอบและเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าแบบ 3 เฟสด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง. รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (EECON43), 109–112.   2564
3 Prongphimai, P., Chaiwas, S., & Ruangsiri, K. (2021). Inspection System and 3-Phase Electric Energy Value Measurement by the Internet of Things for Industrial Education. 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 981–984. https://doi.org/10.1109/ECTI-CON51831.2021.9454928   2564
4 Sawitree Serirungsun, Jirapol Jirakraisiri, & Panet Serirungsun. (2021). Value-based Innovation in the Thai Digital Content Industry. The XXXII ISPIM Innovation Conference 2021 “Innovating Our Common Future”.   2564
5 ธเนศ แม้นอินทร์. (2021). การปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, 16(2), 74–90.   2564
6 สันทนีย์ ผาสุข, พีรภัทร์ เกียรติภิญโญ, ตฤษณา โสรัจจ์, & อรอุมา นาทสีทา. (2021). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในด้านเศรษฐกิจ: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 21(1), 64–76.   2564
7 Prongphimai, P., Poolperm, L., Chaiwas, S., & Kaewmorakot, U. (2021). Development of a prototype of Self Balancing Robot for Education. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625106   2564
8 Montagon Krutrarak, Werawat Suwanritdej, Ratsika Bunlue, Patinya Sakhwan, Sayan Chaiwas, & Surapan Tansriwong. (2021). The Development of the Dust Particle Measure Kit for the Surface of Solar Panels by Displaying Result Via Smartphone’s Application. THE 6th International STEM Education Conference 2021.   2564
9 Srisomphot, M., Pansema, S., Ruangsiri, K., Sakhwan, P., Tansriwong, S., Satirathai, S., Kunoil, T., & Pornjiraphun, A. (2021). Development of Search and Inspection Set for Small Equipment and Tools in the HRS Pump Production Line: A Case Study of Lumentum International (Thailand) Co., Ltd. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625122   2564
10 Sok, C., Saechan, C., Sittipong, C., Kaewmorakot, U., & Poolperm, L. (2021). Fall warning machine with image processing via the Internet of things. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625150   2564
11 Aswanuwat, W., & Srichanpivom, K. (2021). The Development of Teaching Model using Research-Based Learning in the Illumination System Design. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625130   2564
12 Keamorakot, U., & Poolperm, L. (2021). Development of the quadruped robot modeling and movement simulation for Education. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625115   2564
13 Sarayuth Supavasuthi, Titipat Pengsri, Udomsak Keawmorakot, & Lapas Poolperm. (2021). Cartesian Teaching Media SET. THE 6th International STEM Education Conference 2021.   2564
14 Thaenkaew, S., & Sungkedkit, C. (2021). A Constructionism-Based Learning Framework to Promote EMT Conduit Bending Practice Skills. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625079   2564
15 Thaenkaew, S., Achariyayos, J., Hutavadhana, V., & Ruangsiri, K. (2021). An Integrated Learning of Communication and Presentation for Industrial Work through Seminar for Special Project Preparation Using Phenomenon-Based Learning Approach. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625120   2564
16 Iamwilai, S. (2021). A Development of the Learning Management Model with Imagination Beyond Reality Technique for Development to Innovation for Beginners. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625114   2564
17 Nualsard, S. (2021). Assessment of Learning Achievement of Inquiry-based Instruction on the Topic ‘Polymer’ in Science for Business and Services Online Course for Vocational Certificate Students. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625100   2564
18 Nuangpirom, P., Chaitanu, K., Jewpanya, P., & Ruangsiri, K. (2021). The Development of a soil moisture measurement by using the high-frequency application. 2021 9th International Electrical Engineering Congress (IEECON), 269–272. https://doi.org/10.1109/iEECON51072.2021.9440288   2564
19 Sungkedkit, C. (2021). Instructional Package for Self-Practicing and Online Learning of Electric Motor Control Course: A Case Study of Chitralada Technology Institute on Covid-19 Situation. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625113   2564
20 Tangmongkhonsuk, J. (2021). Online virtual practicum during COVID-19: The case of a student work practice program Chitralada Technology Institute. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625147   2564

การตีพิมพ์บทความวิชาการ ปี 2565

ที่  บทความวารสาร นักวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ (พ.ศ.)
1 Prongphimai, P., (2021). Development of a prototype of Self Balancing Robot for Education. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625106   2565
2 Montagon Krutrarak, Werawat Suwanritdej, Ratsika Bunlue, Patinya Sakhwan, Sayan Chaiwas, & Surapan Tansriwong. (2021). The Development of the Dust Particle Measure Kit for the Surface of Solar Panels by Displaying Result Via Smartphone’s Application. THE 6th International STEM Education Conference 2021.   2565
3 Srisomphot, M., Pansema, S., Ruangsiri, K., Sakhwan, P., Tansriwong, S., Satirathai, S., Kunoil, T., & Pornjiraphun, A. (2021). Development of Search and Inspection Set for Small Equipment and Tools in the HRS Pump Production Line: A Case Study of Lumentum International (Thailand) Co., Ltd. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625122   2565
4 Sok, C., Saechan, C., Sittipong, C., Kaewmorakot, U., & Poolperm, L. (2021). Fall warning machine with image processing via the Internet of things. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625150   2565
5 Aswanuwat, W., & Srichanpivom, K. (2021). The Development of Teaching Model using Research-Based Learning in the Illumination System Design. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625130   2565
6 Keamorakot, U., & Poolperm, L. (2021). Development of the quadruped robot modeling and movement simulation for Education. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625115   2565
7 Sarayuth Supavasuthi, Titipat Pengsri, Udomsak Keawmorakot, & Lapas Poolperm. (2021). Cartesian Teaching Media SET. THE 6th International STEM Education Conference 2021.   2565
8 Thaenkaew, S., & Sungkedkit, C. (2021). A Constructionism-Based Learning Framework to Promote EMT Conduit Bending Practice Skills. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625079   2565
9 Thaenkaew, S., Achariyayos, J., Hutavadhana, V., & Ruangsiri, K. (2021). An Integrated Learning of Communication and Presentation for Industrial Work through Seminar for Special Project Preparation Using Phenomenon-Based Learning Approach. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625120   2565
10 Iamwilai, S. (2021). A Development of the Learning Management Model with Imagination Beyond Reality Technique for Development to Innovation for Beginners. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625114   2565
11 Nualsard, S. (2021). Assessment of Learning Achievement of Inquiry-based Instruction on the Topic ‘Polymer’ in Science for Business and Services Online Course for Vocational Certificate Students. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625100   2565
12 Sungkedkit, C. (2021). Instructional Package for Self-Practicing and Online Learning of Electric Motor Control Course: A Case Study of Chitralada Technology Institute on Covid-19 Situation. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625113   2565
13 Tangmongkhonsuk, J. (2021). Online virtual practicum during COVID-19: The case of a student work practice program Chitralada Technology Institute. 2021 6th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed), 1–4. https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed52129.2021.9625147   2565