สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธาน ในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทน รองอธิการบดี ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรสถาบัน ฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนางสาว พิมพ์พนิต หิรัญรัตน์ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผู้ดำเนินการประชุม ฯ ในการนี้ ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น ๔ อาคาร ๖๐๔ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 – 17.30 น. และเยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดงผลงาน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ep8CNz6n02JJi21S59pgA3gBoRYs2Ei9kbpyTjkHGVm8OQ?e=LO0wMe

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 417309 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี