สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักเรียน CDTI มอบสิ่งของและสอนทำสมุดทำมือ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดาวคะนอง

งานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบสิ่งของและสอนทำสมุดทำมือให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 – ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนวัดดาวคะนอง จำนวน 66 คน ในการนี้นางชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ มอบหมายให้คณะครู บุคลากรสถาบัน ฯ และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 จำนวน 12 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นจิตรลดา ในหัวข้อ “มีจิตอาสาและเสียสละ” โดยผ่านการทำงานเป็นทีม และปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคม แบ่งปันความสุขให้กับผู้ด้อยโอกาสกว่า โดยเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนวัดดาวคะนอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร


ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี