สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบัน เข้าร่วมให้ข้อมูลในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) นำโดย รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล ประธานคณะผู้ประเมิน พร้อมด้วยผศ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร รศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ และรศ.ดร.สุเมธ อ่ำชิต กรรมการคณะผู้ประเมิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผ่านระบบออนไลน์

โดยมีผลการประเมินดังนี้
ผลการประเมินด้วยวาจาอย่างไม่เป็นทางการ (จุดเด่น, จุดเน้น และข้อดี)

  1. สถาบันนำแนวพระราชดำริ “เรียนคู่งาน – งานคู่เรียน” มาใช้ในการออกแบบการบริการวิชาการอันก่อให้เกิดประโยชน์กับคู่ความร่วมมือ ชุมชน และสังคม
  2. สถาบันร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดทำหลักสูตร Sandbox ในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการร่วมกัน โดยสถานประกอบการสนับสนุนบุคลากรเข้าศึกษาในหลักสูตร
  3. สถาบันมีกิจกรรมการเรียนรู้เสริมหลักสูตร (Co – Curriculum) ที่เรียกว่า Assembly เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะในศตวรรษที่ 21โดยเฉพาะด้าน Entrepreneur Mindset และความเป็นจิตรลดา ฯลฯ

ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาต่อยอดของสถาบันในอนาคต

  1. การทดสอบวัดทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษควรทำการทดสอบให้กับนักศึกษาทุกคน ทั้งแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อดูพัฒนาการทักษะทางภาษาอังกฤษ
  2. วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีการอ้างอิงจากจากวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) โดยพิจารณาจากการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ElgWdeYmZYRHsTs0wOBxStoBV7t0U6c-Sw-UOqB6nb0D3g?e=n2LgbB

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th s 16203816 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี