สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์นวัตกิจ พร้อมด้วยอาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ และ ดร.ตฤษณา โสรัจจ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การบ่มเพาะธุรกิจ และงานวิสาหกิจวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีผลงานนำเสนออาทิ ไทย เฮอร์เบิล บอดี้ มาจสาจ ครีม ขนมผูกรัก (Phukrak) สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช พริกไทยตรังแบบขวดบด-ขวดแบน น้ำตาลโตนดก้อน กาแฟมานิสต้า กาแฟโรบัสต้า และแตงโม (เกาะสุกร) โดยมีรองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนายบุญรัตน์ บุญรัศมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้การต้อนรับ
การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการสร้างสรรค์ผลงาน การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ที่ประกอบด้วย การสร้างสรรค์ การคุ้มครอง การใช้ประโยชน์ และการบังคับใช้กฎหมาย นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาปรับใช้กับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบัน และสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายที่อาจจะก่อให้เกิดโอกาสสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี