สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ศูนย์นวัตกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 บรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส ที่ปรึกษาอาวุโส หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) การนี้ ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมีคณาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภาณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 66080 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
อบรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี