สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 (1/ปีงบประมาณ 2567) โดยมี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ ร่วมการประชุม มีประเด็นสำคัญเพื่อหารือพิจารณา (ร่าง) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. …… และเรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่น ๆ ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th messageimage 1707718707899 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี