สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นางสาว ศุภธาดา ฉัตรแก้วสืบ

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปริญญาโท :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้และนวัตกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่