สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
jiraphon kawswat

คุณ จิราพร ขาวสวัสดิ์

ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านนวัตกรรมและธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต (การบริหารต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย